Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 37-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

14. mødedag, mandag den 25. oktober, 1999

 

Punkt 37.

Forslag til landstingslov om Grønlands Statistik.

(2. behandling)

 

Olga Poulsen, formand for Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg, Inuit Ataqatigiit.

Betænkning vedrørende forslag til landstingslov om Grønlands Statistik, afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg.

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af

Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit, formand

Landstingsmedlem Per Berthelsen, Siumut

Landstingsmedlem Augusta Salling, Atassut.

Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut

Landstingsmedlem Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har på sine møder den 13. september, den 30. september og den 9. oktober 1999 behandlet forslag til landstingslov om Grønlands Statistik.

Til brug for sin behandling af lovforslaget har Kultur- og Uddannelsesudvalget indhentet kopi af de afgivne høringssvar samt oplysninger fra Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel.

Kultur- og Uddannelsesudvalget skal indledningsvis bemærke, at udvalget finder det vigtigt, at statistikproduktionen er baseret på en politisk uafhængig indsamling af analyse, og at de datamæssige grundlag for analyse af den samfundsmæssige udvikling til brug for politiske og administrative beslutninger og planlægning vedvarende sikres og udvikles.

Kultur- og Uddanneslesudvalget kan således fuldt ud tilslutte sig en formalisering af Grønlands Statistiks uafhængighed af det politiske system.

Forslaget lægger endvidere op til en formalisering af muligheden for at drive samfundsvidenskabelig forskning. I den forbindelse har udvalget anmodet Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel om at besvare en række spørgsmål om konsekvenserne af denne mulighed.

Landsstyremedlemmet har bl.a. oplyst, at Grønlands Statistik allerede har mulighed og pligt til at udvikle metoder indenfor de områder som bevillingen til Grønlands Statistik dækker. Forskning af denne karakter forudsætter ikke en ny statistiklov. Omfanget af forskning ud over metodeudvikling og det som Grønlands Statistik forpligter sig til i forbindelse med rekvirerede oplysningsopgaver vil afhænge af i hvilken udstrækning, det lykkes at tilvejebringe eksterne fondsmidler.

Af mere negativ karakter påpeger Landsstyremedlemmet, at forslaget kan medføre risiko for, at der kan blive brugt ledelsesmæssige og administrative ressourcer til forskning på bekostning af den løbende statistikproduktion. Og at der på personalesiden kan være risiko for, at adskillelsen mellem forskning og statistikproduktion fører til spændinger i organisationer.

Udvalget skal i den forbindelse understrege, at det påhviler bestyrelsen at påse, at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne. Efter Udvalgets opfattelse har bestyrelsen således et særligt ansvar for, at statistikproduktionen ikke tilsidesættes eller nedprioriteres som følge af for megen vægt på forskningsaktiviteter.

Endvidere skal udvalget fremhæve, at det fremgår af de almindelige bemærkninger til forslaget, at bestyrelsen har det overordnede ansvar for at videreføre og udvikle statistikproduktionen og for at koordinere synergieeffekten ved at have statistik og forskning placeret i samme virksomhed.

Udvalget har mere indgående diskuteret omlægningen af det nuværende Rådgivende Statistikudvalg til en egentlig bestyrelse, hvor bestyrelsens medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige faglige kvalifikationer, og ikke har til opgave at repræsentere bestemte myndigheder/-organisationers interesser.

Landsstyremedlemmet har her oplyst, at de legitime interesser i prioritering af bestemte statististikområder og -opgaver, som f.eks. arbejdsmarkedets organisationer, direktorater og kommuner har, sikres varetaget gennem en række specialudvalg/-baggrundsgrupper, som Grønlands Statistik har oprettet inden for de seneste år.

Med forslagets § 6 stk. 4 har bestyrelsen således mulighed for at styrke dette arbejde ved at nedsætte ad hoc udvalg med det formål at tilføre institutionen og bestyrelsen sagkundskab på specialiserede felter, hvilket et enigt udvalg finder særdeles positivt.

Et enigt udvalg kan tilslutte sig konstruktionen med en bestyrelse, men udvalget skal dog understrege vigtigheden af, at bestyrelsen udpeges på baggrund af deres faglige kvalifikationer og indgående kundskaber til det grønlandske samfund. Ligeledes skal udvalget understrege vigtigheden af, at Grønlands Statistik fortsat vægter og udvikler arbejdet omkring specialudvalgene.

Udvalget har under sin behandling af forslaget konstateret, at visse bestemmelser i forslaget ikke forekommer at være tilstrækkelige velovervejede, samt at visse forekommer mindre hensigtsmæssigt affattede.

Det vedrører § 11, § 14 og § 16, hvorfor udvalget har anmodet Landsstyret om til 2. behandlingen af lovforslaget at fremsætte ændringsforslag herom. Udvalget er den 15. oktober 1999 blevet orienteret om, at Landsstyret agter at fremsætte ændringsforslag til de 3 nævnte bestemmelser.

Med disse bemærkninger indstiller et enig udvalg, at forslag til landstingslov om Grønlands Statistik overlades til Landstingets videre behandling i den form forslaget har, når Landsstyret har fremsat sit ændringsforslag. Tak.

Nu er det Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel, Josef Motzfeldt, der kommer med en besvarelse..

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

På Landsstyrets vegne vil jeg hermed takke Kultur- og Uddannelsesudvalgets fremlæggelse af betænkning til 2. behandlingen af Forslag til Landstingslov om Grønlands Statistik.

Forslag til ændring af nuværende statistiklov blev fremlagt allerede ved forårssamlingen 1997. For at give mulighed for en grundig debat blev forslaget kun 1. behandlet på forårssamlingen 1999.

Det oprindelige forslag har alt- i alt gennemgået en grundig udvalgsbehandling først af Sundhedsudvalget under det tidligere Landsting og nu af Kultur- og Uddannelsesudvalget.

Formålet med lovændringen er dels en formalisering af Grønlands Statistik faglige uafhængighed gennem etablering af en ny ledelsesstruktur med en bestyrelse, og dels en formalisering af muligheden for at drive samfundsvidenskabelig forskning.

Forud for afgivelse af betænkning har udvalget stillet en række spørgsmål og gennemarbejdet høringssvarene afgivet forud for det nuværende lovudkasts fremsættelse. I betænkningen behandler udvalget nogle centrale problemstillinger i forbindelse med lovændringen herunder betydningen af, at en øget forskningsmæssig aktivitet ikke medfører en formindsket indsats i forhold til den basale statistikproduktion.

Udvalget har i betænkningen anbefalet nogle mindre justeringer af lovforslaget til landstingets 2. behandling. Det drejer sig dels om sproglige præciseringer og dels om en fastsættelse af lovens ikrafttræden til 1. januar år 2000.

Landsstyret er enig med Kultur- og Uddannelsesudvalget og har derfor fremsat de foreslåede ændringsforslag som er vedlagt.

Lovforslaget og Landsstyrets forslag til tekniske ændringer overlades hermed til Landstingets videre forhandling.

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Vittus Mikaelsen, Siumut.

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Vi har fra Siumut følgende bemærkninger til 2. behandlingen af Forslag til landstingslov om Grønlands Statistik

Indledningsvis skal vi henvise til vores bemærkninger ved 1. behandlingen af lovforslaget under Landstingets forårssamling, og vi skal fra Siumut tilslutte os betænkningen fra Kultur- og Uddanneslesudvalget og også Landsstyrets svarnotat. Vi er tilfredse med den grundige behandling af forslaget i Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg.

Vi har fra Siumut påpeget behovet for velunderbygget data, og ønsker ændret lovgrundlag for statistisk virksomhed i Grønland. I forbindelse med de øgede opgaver omkring statistisk virksomhed, er der behov for ændringer i Grønlands Statistiks ledelsesstruktur, og vi mener i Siumut, at der ikke er nogen vej uden om, at Statistisk Kontor uafhængigt af centraladministrationen, og at der bør nedsætte en særskilt bestyrelse.

Og med disse bemærkninger skal vi indstille, at lovforslaget går videre til 3. behandlingen i den foreliggende form.

Og den næste der får ordet, er Augusta Salling, Atassut.

Augusta Salling, ordfører, Atassut.

Atassut vil henvise til sine bemærkninger under lovforslagets 1. behandling i foråret, og gentage, at vi er fuldstændig enig i, at man stiler efter bestyrelsesmedlemmer, med god kendskab til arbejdets omfang bliver udpeget.

Ligeledes åbner lovforslaget mulighed for, at Grønlands Statistik får samfundsnyttige forskningsmuligheder, hvilket vi i Atassut ser som noget godt og nyttigt. Vi vil alligevel ikke undlade, at bemærket, at vi er fuldstændigt enig med Kultur- og Uddannelsesudvalget i, at de vigtige talmaterialer, som Grønlands Statistik fodrer samfundet med, ikke bliver negliceret, hvilket vi anmoder bestyrelsen om, at være overvågen overfor.

Atassut er overbevist om, at bestyrelsen vil se stort på, at opgaverne bliver ligeligt fordelt, og at Landsstyremedlemmet vil rette sig efter de anvisninger som Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg efter nærmere undersøgelse, henstiller til omkring Grønlands Statistik.

Og Atassut vil stemme af det af Landsstyret udarbejdet forslag til landstingslov.

Og så er det Paninnguaq Olsen på vegne af Inuit Ataqatigiit.

Paninnguaq Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit har følgende bemærkninger til betænkning af forslag til landstingslov om Grønlands Statistik.

Uden yderligere bemærkninger til indholdet af betænkningen fra et enigt udvalg, vil Inuit Ataqatigiit henvise til vores bemærkninger fra 1. behandlingen, at Inuit Ataqatigiit anser det for naturligt, at vores ønsker om blandt andet benytte grønlandske fangere og fiskere med stor erfaring i forbindelse med statistisk arbejder, og det ønsker står Inuit Ataqatigiit fast ved.

Vi skal dog i forbindelse med § 6 stk. 4. med oprettelse af hurtigt arbejdende udvalg i instituttet og bestyrelsens arbejdsområder, at der åbnes mulighed, for et samarbejde med fiskere og fangere, når Grønlands statistik har nogle opgaver, der relaterer til disse erhverv.

Med disse bemærkninger henviser vi til fra Inuit Ataqatigiit til betænkningen fra Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg til 3. behandling i dens nuværende form.

Og så er det Anthon Frederiksen på vegne af Kandidatforbundet.

Anthon Frederiksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Det er vedrørende forslag til landstingslov om Grønlands Statistik, og til det har vi fra Kandidatforbundet side, ganske korte bemærkninger.

Og vi skal fra Kandidatforbundet udtale, at vi går ind for betænkningen afgives af Landstingets Kultur- og Uddannelse- og Forskning, og støtter betænkningen.

Og ligeledes går ind for, at sagen går til 3. behandlingen i sin foreliggende form, ligesom vi også går ind for Landsstyrets svarnotat, og vi har i sinde, at stemme for forslagets forsættelse.

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi og Handel, der kommer med en besvarelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel.

Jeg takker for, at man støtter lovforslaget, ligesom man også støtter udvalgets betænkning. Fra Inuit Ataqatigiits side påpeger man, at man kan bruge fiskere og fangere ved hurtigt arbejdende udvalg, og sådanne muligheder har man sikret sig, og det er ikke igennem lovgivningen, men i Arktisk åd, som nu er igang med deres arbejde, det er en af de ting, som man skal være vågen overfor, og for nogle år siden, så var der ministersamråd i Rejkvavik, og det er også

sådanne ting man også kan sikre sig for.

Og jeg bemærker, at samtlige partiers ordførere var inde på forskningsundersøgelser, og andre undersøgelser, det er sådanne nogle ting man allesammen ligger vægt på.

Og de almindelige statistiske data, som vi som folkevalgte også har brug for, og dem skal man ligeledes også ligge vægt på. Og til trods for det, så arbejder medarbejderne ikke også kun med statistiske informationer, men at de også arbejder med forskning, således at de også kan være med til at animere ungdommen til at videreuddanne sig, og det er også sådanne nogle ting, man også har givet mulighed for, ved ændringen af lovgivningen.

Og det vil så også være til gavn for os alle.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og dermed er vi nu færdige med Forslag til landstingslov om Grønlands Statistik, nemlig punkt 37, og samtlige partier og Kandidatforbundet er enig om, at forslaget går videre til 3. behandlingen i sin foreliggende form.

Og så vil jeg gerne anmode, dem der går ind for dette, om at rejse sig. 24. Og det er spå også samtlige tilstedeværende.