Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 36-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

14. mødedag, mandag den 25. oktober, 1999

 

Punkt 36.

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om arbejdsformidling, 2. behandling.

Hans Enoksen, formand for Landstingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Betænkning afgivet af Landstingets Arbejdsmarkedsudvalg vedrørende forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om arbejdsformidling, som jeg skal fremlægge her på udvalgets vegne.

Landstingets Arbejdsmarkedsudvalg har under behandling bestået af

Landstingsmedlem Hans Enoksen, Siumut, formand

Landstingsmedlem Tommy Marø, Siumut

Landstingsmedlem Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit

Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kandidatforbundet

Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut suppleant for Jakob Sivertsen, Atassut.

Landstingets Arbejdsmarkedsudvalg har efter Landstingets 1. behandling af lovforslaget gennemgået forslaget med bemærkninger.

Arbejdsmarkedsudvalget har måtte konstatere, at det ikke i forordningsforslagets almindelige bemærkninger oplyses, hvilke myndigheder og organisationer, Landsstyret har hørt, forud for forordningsforslagets fremsættelse. Dette er en beklagelig mangel.

Som led i udvalgsbehandlingen har Arbejdsmarkedsudvalget, derfor indhentet kopi af de afgivne høringssvar. Samtidig har udvalget fra Landsstyret modtaget et notat, som kort redegøre for, indholdet af de høringssvar som Landsstyret har modtaget. Endvidere indeholder notatet, en liste over de myndigheder og organisationer, som Landsstyret har anmodet om, at afgive udtalelse. Notatet er optaget som bilag i udvalgets betænkning.

Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, om nærmere at redegøre for de forsøgsordninger, som påtænkes gennemført med hjemmel i forordningsforslaget. Landsstyremedlemmets svar er optaget som bilag i udvalgets betænkning.

Et enigt Arbejdsmarkedsudvalg tilslutter sig, at der skabes hjemmel for etablering af de påtænkte forsøgsordninger.

Den meget høje arbejdsløshed udgør en betydelig byrde ikke blot for det samfundsmæssige, men også på det personlige plan. Det er derfor af afgørende betydning, at skabe en fleksibel arbejdsformidlingssystem, som en ramme om et effektivt samarbejde mellem såvel centrale som decentrale myndigheder, omkring tilpasning af landets arbejdskraft, i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Den påbegyndte arbejdsmarkedsreform er et udtryk for vilje til at skabe en sådan afvikling af arbejdsmarkedssystemet til gavn for borgene og samfundet. Arbejdsmarkedsudvalget er af den opfattelse, at den bestemmelse der foreslås indsat i den gældende landstingsforordning om arbejdsformidling bør indsættes efter § 20 som § 20 a. udvalget forventer, at Landsstyret fremsætter et ændringsforslag i overensstemmelse hermed.

Landstingets lovtekniske funktion har henledt Arbejdsmarkedsudvalgets opmærksomhed på, at bemyndigelsen som led i forsøgsvirksomheden, at fravige landstingsforordningens bestemmelser er meget upræcist.

Landstingets lovtekniske funktion, har derfor anbefalet, at udvalget overvejer en ændring af bestemmelsens ordlyd, således at det præciseres, hvilket af landstingsforordningens bestemmelser, Landsstyret kan fravige som led i forsøgsvirksomhed på arbejdsformidlingsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked , om at redegøre for, hvilke bestemmelser i den nuværende forordning, som Landsstyremedlemmet påtænkes fraveget i led i forsøgsordninger.

Landsstyremedlemmet har som svar tilskrevet udvalget som følger, citat begynder "For så vidt angår spørgsmålet om hvilke bestemmelser, som forventes fraveget i den nugældende ordning, skal det oplyses, at bestemmelserne er foreslået som en ekstra sikkerhed, for at forsøgsprojekterne kan gennemføres på en fleksibel måde. Direktoratet forventer derfor først at kunne udtale sig mere konkret om en eventuel af forordningens bestemmelser, når projekt og handlingsplanerne foreligger", citat slut.

Arbejdsmarkedsudvalget finder det principielt betænkeligt, at give en så vidt rækkende og upræcis bemyndigelse som forordningsforslaget ligger op til. Efter det for udvalget oplyste, er Landsstyret på nuværende tidspunkt så langt i planlægningen omkring forsøgsprojekterne, at de endelige projekter og handlingsplaner, forventes udarbejdet primo december 1999.

Forsøgsprojekterne må derfor være tilstrækkelige konkretiseret til, at en betydelig indsnævring fra fravigelsesbemyndigelsen må kunne foretage, uden at være til hindring for en fleksibel gennemførelse af projekterne. Arbejdsmarkedsudvalget skal derfor opfordre Landsstyret til at fremsætte et ændringsforslag, hvor i det præciseres, hvilke af landstingsforordningens bestemmelser, Landsstyrets bemyndiges til at fravige i forbindelse med forsøgsordningerne.

Jeg har nævnt navnene på udvalgets medlemmer, hvorfor jeg ikke skal gentage dem her. Tak.

Og nu kommer Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked med besvarelse til udvalgets betænkning.

Mikael Petersen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked.

Det er mig en glæde, at Landstingets Arbejdsmarkedsudvalg har tilsluttet sig det af Landsstyret i forlængelse af arbejdsmarkedsreformen, fremsatte forslag om forsøgsordninger.

Som anført under 1. behandlingen, der prioriterer Landsstyret, at forsøgsordningerne sker i tæt samarbejde med KANUKOKA, de enkelte kommuner, KIIP, samt de af ordningen berørte organisationer. Derfor er det for Landsstyret glædeligt, at de her omhandlede samarbejdspartnere, også støtter nærværende forslag.

En bedre udnyttelse af arbejdsformidlingerne, en løbende opkvalificering af den aktive arbejdsstyrke, samt bedre muligheder for at de ledige kan komme tilbage til arbejdsmarkedet er sigtet med sådanne initiativer.

En for samfundet effektiv arbejdsformidling vil være medvirkende til, at vi hensigtsmæssigt kan nedsætte behovet for tilkaldt arbejdskraft, således at man også løbende opprioritere opkvalificeringen af den hjemmehørende arbejdskraft.

Derfor kan Landsstyret ikke se hindringer for, at stk. 2 i forslaget udgår, idet dette ikke vil være til hindring for en fornuftig gennemførelse af forsøgsordninger. På baggrund heraf vil jeg herved i forbindelse med 2. behandlingen, fremsætte forslag om, at der tilgår rettelser i paragrafferne, og herunder at forslagets stk. 2 udgår.

Således henstiller jeg, at Landsstyrets ændringsforslag bliver godkendt, og at man med de pågældende ændringer henviser sagen til 3. behandlingen.

Og inden vi går over til partiernes ordfører, så skal lige nævne, at Landstinget nu ikke er beslutningsdygtigt, fordi der kun er 14 tilstedeværende af medlemmerne, hvorfor jeg gerne vil anmode de fraværende medlemmer om at indtage deres pladser, så vi kan foretage en afstemning.

Men nu går vi så videre til partiernes ordfører, først er det Paaviaaraq Heilmann, på vegne af Siumut.

Paaviaaraq Heilmann, ordfører, Siumut.

Vi skal fra Siumut henvise til vores bemærkninger fra 1. behandlingen af ændringsforslaget til forordningen, og eftersom Landsstyret har medtaget indstillinger fra Arbejdsmarkedsudvalgets betænkning, indstillinger vi sagen henvist til 3. behandling i den foreliggende form.

Den næste er Atassuts ordfører, Finn Karlsen.

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Atassut har følgende korte bemærkninger i forbindelse med 2. behandlingen af ændringsforslaget til forordningen.

Som det første vil vi henvise til vores bemærkninger under 1. behandlingen. Arbejdsmarkedsudvalgets udtalelser i forbindelse med høringen til Landsstyremedlemmet for Arbejdsmarked før 2. behandlingen af forordningsforslaget, støtter Atassut fuldt ud.

Som noget nyt har vi bemærket, at Landsstyremedlemmet har lyttet godt til udvalgets anvisninger, og har forsøgt at følge forslagene. Endvidere har vi bemærket, at Landsstyremedlemmet i sit svar, klar har udtalt at arbejdsmarkedskontorerne bliver bedre benyttet af virksomhederne, og at man betragter det som noget vigtigt, at virksomhedsansatte får mulighed for at videreuddanne sig.

Ligeledes skal det som noget vigtigt bemærkes, at genansættelse af arbejdsledige til virksomhederne bliver prioriteret, hvilket vi i Atassut betragter som noget vigtigt. Vi vil gerne gøre det klart, at vi er velkendte med arbejdsledige, som ikke har været på arbejde i lang tid, tit fordi det er meget svært at starte på arbejde igen.

Det er derfor meget vigtigt, at de inden de begynder på arbejdet igen, at vi er forberedt grundigt.

Med disse bemærkninger vil vi stemme for, at ændringsforslaget til forordningen bliver videresendt til 3. behandling i sin foreliggende form.

Og nu er det Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Ole Lynge, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vi vil henvise til Inuit Ataqatigiits bemærkninger i forbindelse med 1. behandlingen af dette punkt.

Efter 1. behandlingen er det blevet klart, at forordningens struktur måtte undergå nogle småjusteringer. Da dette er tilfældet, skal vi fra Inuit Ataqatigiit godkende ændringsforslaget.

Vi vil her opfordre Landsstyret til at trække på de erfaringer, de forskellige arbejdsformidlinger i kommunernes regi har, i kraft af at de allerede kører efter lignende reformer. For at sikre mest muligt succes med disse forsøgsordninger, må personalenormeringen vurderes grundigt.

Vi vil fra Inuit Ataqatigiit finde det passende, hvis forsøgsordningerne påbegyndes i landets forskellige regioner.

Med disse bemærkninger godkender vi fra Inuit Ataqatigiit, at ændringsforslag til landstingsforordning om arbejdsformidling 3. behandles i den fremlagte form.

Og den næste er Kandidatforbundets ordfører, Loritha Henriksen.

Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet skal vi udtale, at forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om arbejdsformidling.

Fra Kandidatforbundet skal vi udtale, at vi er glade for, at redegørelsen er ganske klar og utvetydigt, hvilket vi er tilfreds med. Vi er overbevist om, at forordningen i fremtiden vil være en god fordel, for alle i samfundet, fordi derved kommer fremtiden til at se lysere ud for de arbejdsløse og for alle der gerne vil have arbejde.

Endelig går Kandidatforbundet ind for en nyredigering af paragrafferne og går ligeledes ind for forslaget om, at borttage forslagets stk. 2. Med disse bemærkninger går vi ind for forslaget fra Kandidatforbundet, her ved 2. behandlingen, og agter at stemme for forslaget til 3. behandlingen.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Så vidt jeg kan se er der ikke andre der har bedt om ordet, således at vi kan gå til afstemningen. De der stemmer for, at forslaget i sin form til 2. behandlingen går videre til 3. behandlingen bedes rejse sig 20. Således samtlige tilstedeværende har stemt for det.