Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 27-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

5. mødedag, mandag den 4. oktober 1999

Punkt 27.

 Forslag til Landstingsforordning om Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed, 1. behandling

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Kirke og Natur.

Tak. Jeg skal foreligge forslag til Landstingsforordning om Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri henvendte sig i foråret 1999 til Direktoratet for Miljø og Natur. Ministeriet oplyste at man af Rigsombudsmanden under Fødevareministerens besøg i Grønland i august 1998 var gjort opmærksom på Fødevareministeriets tilsynsforpligtigelse overfor den til af Grønlands Naturinstitut, der tidligere hørte under Grønlands Fiskeriundersøgelser.

Ministeriet oplyste endvidere, at man havde fået henledt opmærksomheden på, at Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands Naturinstitut ved Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 burde have været sket ved en Landstingsforordning.

Direktoratet for Miljø og Natur har haft ovennævnte spørgsmål i høring hos Lovkontoret, der ikke mener, at Grønlands Naturinstitut skal reguleres ved en forordning. Baggrunden herfor er, at Lov om Grønlands Naturinstitut ikke indeholder nogle konkrete henvisninger til Grønlands Fiskeriundersøgelser og at loven for Grønlands Naturtinstitut tilsigter, at regulere administrationen af et natur og miljømæssigt område generelt samt organisationen for Naturinstituttet konkret.

Lovkontoret fandt derfor af man af ordens- og hjemmelsmæssige hensyn, idet omfang Naturinstituttet varetager det tidligere Grønlands Fiskeriundersøgelsers opgaver udfærdige et forslag til Landstingsforordning, hvor man i hjemme i § 4 i lov nr. 847 af 21. december 1988, nemlig Bemyndigelsesloven fastsætter, at de opgaver der tidligere blev varetaget og administreret af Grønlands Fiskeriundersøgelser, nu varetages af Grønlands Naturinstitut i henhold til Lov om Grønlands Naturinstitut.

Lovkontorets udtalelse er blevet forelagt Fødevareministeriet, der er det danske ressortministerium på Bemyndigelsesloven.

Fødevareministeriet har erklæret sig enig i den af Lovkontoret foreslået fremgangsmåde.

Forslag til Landstingslov tager derfor udgangspunkt i, at bringe de hjemmelsmæssige forhold i orden.

Landstingsforordningsforslaget har været sendt til høring hos de relevante parter, og de indkomne høringssvar er indarbejdet i det omfang det har været muligt. Tak.

Tak. Nu går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere. Først er det Hans Enoksen, Siumut.

Hans Enoksen, Siumut.

Vi har fra Siumut følgende bemærkning til forslaget til Landstingsforordning om Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed.

Ministeriet fra Fødevarer, Landbrug og Fiskeri henvendte sig i foråret til Direktoratet for Miljø og Natur, hvor man oplyste, om Fødeministeriets tilsynsforpligtigelse overfor de opgaver, der tidligere blev varetaget og administreret af Grønlands Fiskeriundersøgelser, og som bør varetages af Grønlands Naturinstitut.

Hensigten ved dette forordningsforslag er, at bringe de hjemmelsmæssige forhold i orden, således at Grønlands Naturinstitut overtager en af de opgaver, som tidligere blev varetaget af Grønlands Fiskeriundersøgelser og vi støtter principielt forslaget.

Forslag til forordningen har nemlig ingen administrative og økonomiske konsekvenser, og den har kun til hensigt, at bringe formalier i orden.

Dog har vi bemærket, at ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danmarks Miljøundersøgelser og statsministeriet ikke har sendt svar ved høringen og i den forbindelse må vi tage højde, for de eventuelle økonomiske konsekvenser, som dette kan medføre.

Med disse bemærkninger indstiller vi, at forslaget sendes til 2. behandling i den foreliggende form.

Nu er det Godmand Jensen, Atassut, der kommer med Atassuts bemærkninger.

Godmand Jensen, Atassut.

Vi har fra Atassut følgende korte bemærkninger til "Forslag til Landstingsforordning om organisation og virke ved Grønlands Fiskeriundersøgelser.

Vi har i Atassut erfaret, at der har været høring hos forskellige relevante instanser om ovennævnte emne og ligeledes at det ikke vil have administrative og Økonomiske konsekvenser.

Derfor skal vi fra Atassut meddele, at vi tilslutter os forslaget helt, at Landsstyret klart og tydeligt efterlyser et lovgrundlag i deres forslag til Landstingsforordningen. Tak.

Og nu er det Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit har følgende kommentarer til "Forslag til Landstingsforordning Grønlands Fiskeriundersøgelser organisation og virksomheder.

Som det blev nævnt i Landsstyrets forelæggelsesnotat har man af ordens og hjemmelsmæssige hensyn taget skridt til at udfærdige et forslag til Landstingsforordning, hvor man efter Bemyndigelsesloven fastsætter, at de opgaver, der tidligere blev varetaget og administreret af Grønlands Fiskeriundersøgelser, nu varetages af Grønlands Naturinstitut i henhold til lov om Grønlands Naturinstitut.

Inuit Ataqatigiit tilslutter sig forslaget, men mener også, at Landsstyret kommer med uddybende bemærkninger omkring de opgaver, som Grønlands Naturinstitut i fremtiden skal varetage, og hvilken del af opgaverne som Fødevareministeriet har tilsynsforpligtigelse til.

Endvidere mener Inuit Ataqatigiit, at Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed burde være mere synlig end det er tilfældet i dag, således at den grønlandske befolkning i langt højere grad er vidende om, hvordan og hvor vidt Fiskeriundersøgelsers generelle funktioner er.

Med disse bemærkninger vil vi fra Inuit Ataqatigiit henvise forslaget til behandling i Landstingets Miljøudvalg inden 2. behandlingen af forordningsforslaget i Tinget. Tak.

Nu er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Vi har følgende bemærkninger vedrørende "Forslag til Landstingsforordning Grønlands Fiskeriundersøgelser organisation og virksomhed".

Vi anser det naturligt, at Fiskeriundersøgelser varetages af Grønlands Naturinstitut i henhold til lov nr. 847 af 21. december 1988 § 4, således at man får flyttet kompetenceområdet fra Danmark til Grønland. Såfremt dette ressortområde ligger under Grønlands myndigheder, så er det mere på sin plads.

Med disse bemærkninger henstiller vi forordningsforslaget til 2. behandlingen. Tak.

Og Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Natur kommer med en besvarelse.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed, Miljø og Natur.

Partiernes og Kandidatforbundets bemærkninger til forslag vedrørende Landstingsforordning Grønlands Fiskeriundersøgelser organisation og virksomhed har jeg følgende korte bemærkninger.

Jeg har bemærket, at Siumut, Atassut og Kandidatforbundet ikke indstiller forslaget til behandling i Miljøudvalget, forinden 2. behandlingen, hvorimod Inuit Ataqatigiit indstiller, at det bliver behandlet i Miljøudvalget inden 2. behandlingen. Og jeg mener, at det vil være på sin plads, at man følger denne indstilling, og det vil jeg også opfordre til, her fra Landsstyret til Landstingets Formandskab.

Siumuts ordfører kom ind på, at Miljøstyrelsen i Danmark, at man ikke har fået besvarelse fra Miljøstyrelsen omkring høringen. Vi har modtaget høringssvar fra Statsministeriet efter at papirerne er blevet omdelt, hvorfor jeg blot skal minde om til Landstinget, at Statsministeriets besvarelse til høringen vil indgå i behandlingen i Miljø- og Fredningsudvalget.

Inuit Ataqatigiits bemærkning om i fremtiden, hvilke arbejdsopgaver, der hører under Grønlands Fiskeriundersøgelser og hvilke opgaver der hører ind under Naturinstituttet, der til kan jeg blot bemærke, at hidtil har efter flytningen af Fiskeriundersøgelserne her til Grønland, så har de opgaver, som Fiskeriundersøgelserne varetager bliver fulgt nøje fra Fødevareministeriet i Danmark, selvom der ikke foreligger nogen konkret forpligtigelse her.

Men Grønlands Fiskeriundersøgelser har jo hørt under den danske stat, men i øjeblikket følger man blot med i Fødevareministreriet, at arbejdet pågår. Tak.

Anders Andreassen, 1. næstformand for Landstinget.

Jeg bemærket ligesom landsstyremedlemmet, at flertallet ikke ønsker, at det overgår til udvalgsbehandling, forinden 2. behandlingen, oh jeg håber, at Landsstyret kan forelægge yderligere oplysninger omkring dette punkt, i forbindelse med 2. behandlingen, og således kan vi tilendebringe 1. behandlingen af dette punkt.

Og vi går så over til næste punkt, det er punkt 28. "Forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut", det er ligeledes Landsstyremedlemmet for Miljø og Natur, der foreligger forslaget.