Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 25-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4. mødedag, onsdag den 29. september 1999

Punkt 25.

 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske organisation,

 1. behandling.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og infrastruktur.

Tak. Det fremgår af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske organisation, at takster på teletjenester skal forelægges for Landstingets Finansudvalg, forinden ikrafttræden.

Landsstyret har på baggrund af en anmodning fra Finansudvalg besluttet, at takstændringer på teleområdet, ikke længere skal godkendes i Finansudvalget.

Denne beslutning kræver midlertid, at der skal foretages visse justeringer i landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske organisation og Hjemmestyrets bekendtgørelse om koncession for TeleGreenland A/S.

Takstændringer har ingen direkte indflydelse på Landskassen, da TeleGreenland A/S er et selvfinansierende aktieselskab. TeleGreenland A/S's betaling til Landskassen foretages ved udbyttebetaling.

Landsstyret vil fortsat skulle godkende takstændringer og herigennem sikre sig, at taksterne fortsat reduceres. Dette er en medvirkende faktor til, at forbedre befolkningens kommunikationsmuligheder.

Endvidere kan Landsstyret medvirke til, at opnå målsætningen om, at taksterne i og til og fra Grønland er konkurrencedygtige, set i forhold til priserne på verdensplan. Ændringen vil endvidere fremskynde godkendelsesproceduren, således at takstændringer og nye takster hurtigere kan godkendes.

Hermed vil jeg overlade punktet til Landstingets velvillige behandling. Tak.

Og vi går nu over til partiernes ordførere. Først er det Siumuts ordfører Tommy Marø.

Tommy Marø, Siumut.

Landsstyremedlemmet for Boliger og infrastruktur Steffen Ulrich-Lynge har på vegne af Landsstyret forelagt forslaget til ændring af § 3 stk. 4 i landstingsforordning nr. 8 af 19. december 1986 om Grønlands tekniske organisation bedre kendt som GTO på grønlandsk.

Siumut indstiller, at ændringsforslagene sendes til Landstingets velvillige 2. behandling i den foreliggende form.

Baggrunden for ændringen er, at Landstingets Finansudvalg tidligere skulle godkende ændringer i takster for vand- og teleområdet i Grønlands tekniske organisation, hvor ændringer i teletjenester ikke længere skal forelægges Finansudvalget efter omdannelse af TeleGreenland om til et aktieselskab,

Ja tak. Og så er det Godmand Rasmussens Atassuts ordfører.

Godmand Rasmussen, Atassut.

Vi har i Atassut gennemgået debatforslaget fra Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur og Kommunikation og vi vil godkende dette ude at knytte yderligere bemærkninger til det.

Vi er af den mening, at det forelagte forslag, påviser at befolkningens muligheder indenfor kommunikation må forbedres, og at Landsstyret skal give tilladelser til at sikre prisnedsættelser.

Vi er enig med fremgangsmåden og udgangspunktet, ligeledes er vi enig med at Grønland skal kunne følge med de udenlandske takster.

Med disse korte bemærkninger går Atassut ind for Landsstyremedlemmets ændringsforslag til forordningen.

Ja tak. Og så er det Inuit Ataqatigiits ordfører og det er Ole Lynge.

Ole Lynge, Inuit Ataqatigiit.

M.h.t. forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning vedrørende GTO vil Inuit Ataqatigiit tilkendegive sin støtte til forslaget, på baggrund af ønsket fra Landstingetets Finansudvalg er dette ændringsforslag fremkommet og dette afdæmpede ændringsforslag medfører ikke, at Hjemmestyret mister sin kompetence m.h.t fremtidige takstændringer inden for TeleGreenland A/S.

Med disse korte bemærkninger tilslutter vi os det at det går videre til 2. behandling af ændringsforslaget.

Og den næste er Kandidatforbundets ordfører Mogens Kleist.

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Vi skal fra Kandidatforbundet komme med følgende bemærkninger vedrørende forslag om ændring af landstingsforordning om Grønlands tekniske organisation, GTO.

I Kandidatforbundet ser vi intet til hinder for det af landsstyremedlemmet fremsatte forslag når der i administrationen og i forbindelse med godkendelse prisændringer varetages af Finansudvalget påvegne af Landsstyret.

Derved vil man kunne høre mere oppositionens stemmer, idet disse også sidder i Finansudvalget.

Endvidere vil vi her ønske en orientering om, hvorfor betegnelsen Grønlands tekniske organisation GTO, endnu bliver anvendt. Fra Kandidatforbundet vil vi indstille, at navnet GTO søges ændret, p.g.a. til den til grundliggende forordning er fra 1986.

Vi skal foreslå, at navnet GTO bliver ændret og bliver tilpasset det grønlandske sprog. Vi er jo vidende om, at navnet GTO er blevet omdelt i forskellige forvaltninger, som Nukissiorfiit, Amutsiviit og TeleGreenland.

Med disse bemærkninger vil vi henstille, at sagen inden 2. behandling går til behandling i dem relevante udvalg, nemlig Udvalget for Energiforsyning og Udvalget for Telekommunikation.

Ja tak. Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, der kommer med en besvarelse til partiernes og Kandidatforbundets bemærkninger.

Steffen Ulrich-Lynge, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Jeg bemærker, at samtlige partier, indstiller at forslaget bliver sendt til 2. behandling, men Kandidatforbundet ønsker, at den bliver behandlet i udvalg, forinden 2. behandlingen.

Men jeg tror, at det er baseret på en misforståelse, at de har henvist det til en sådan behandling, men forordningen fra 1986, den gælder stadigvæk, men der er kun nogle få ændringer, og her i har der også været fastlæggelse af vandpriserne og det er taget ud derfra, og det samme gælder varmebetalingerne og på den måde, så er selve navnet GTO, ved at udrydde sig selv, således at det går helt ud.

Men jeg kan anmode Landstingets præsidium, om at tage en beslutning om, hvad man så gør ved forslaget fra Kandidatforbundet.

Som Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur var inde på det, så er betegnelsen GTO, den bliver jo ikke brugt, men stadigvæk gælder indenfor forordningsforslaget, det kan godt være, at vi må finde en løsningen for denne betegnelse, hvorfor jeg er tilbøjelig til at foreslå, at betegnelsen GTO, det er lige før, at man henfalder sådan til ..

Det er jo næsten dejligt, at høre sådanne gamle betegnelser, men Landsstyremedlemmet for Handel og Økonomi har bedt om at få ordet i den forbindelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Handel og Økonomi.

Inden vi er helt færdige med punktet, der mener jeg, at det er på sin plads, at komme med en berigtigelse til en misforståelse fra Kandidatforbundets side, hvor der blev nævnt, at Landsstyret har på baggrund af en anmodning fra Landstingets Finansudvalg besluttet at takstændringer på teleområdet ikke længere skal godkendelse i Finansudvalget og der er desværre en misforståelse, hvor man var inde på, at man i Kandidatforbundet ikke ser noget til hinder for, det af Landsstyremedlemmet fremsatte forslag, når der i administrationen og i forbindelse med godkendelse af prisændringer varetages af Finansudvalget på vegne af Landsstyret.

Og det er så en misforståelse, der så har været imellem.

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Og der er ikke andre, der har bedt om, at få ordet, og jeg skal foreslå, at Lovudvalget lige ser på den gamle betegnelse af GTO, hvorefter der ikke er flere, der har bedt om at få ordet, hvorfor vi nu er færdige med punkt 25, som er "Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands Tekniske organisation.

Og næste mødedag, er 5. mødedag og det er mandag den 4. oktober 1999, hvor vi har 2 punkter.

Men en 1. behandling af punkt 27. Forslag til Landstingsforordning om Grønlands Fiskeriundersøgelsers organisation og virksomhed.

Og det andet punkt er ligeledes en 1. behandling og det er punkt 28. Forslag til ændring af Landstingslov om Grønlands Naturinstitut,

hvorefter mødet nu er hævet.