Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 52-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 30. september 1998

 

Dagsordenens punkt 52

forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om ændring om Kirken

(1. behandling)

 

Konrad Steenholdt, landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke,

 


På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslaget til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om Kirken.

 

Forslaget fremlægges i sammenhæng med forslag til Landstingsforordning om ansættelser i Kirken, der behandles som dagsordenens punkt 35. Der er udelukkende tale om tekniske ændringer som følge af det samtidig fremsatte forslag til Landstingsforordning om ansættelser i Kirken. Der er således alene tale om en overførelse af hjemmelsbestemmelser fra en forordning til en anden. Dog er det fundet hensigtsmæssigt hermed at få præciseret hjemmelens rækkevidde. Der skal ikke her knyttes yderligere bemærkninger til forslaget, idet der i øvrigt henvises til forslaget med tilhørende bemærkninger, overlades forslaget hermed til Landstingets velvillige behandling.

 

Andreas Andreassen, Landstingets formand

 

Og nu går vi over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Hans Enoksen, Siumut

 

Herved skal vi fra Siumut i al korthed tilkendegive vores støtte til forslaget til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om Kirken.

 

Eftersom der alene er tale om overførelse af hjemmelsbestemmelser fra en forordning til en anden, går vi uden yderligere bemærkninger ind for forslaget, og skal anbefale, at forslaget overgår til 2. behandling i den foreliggende form. Til allersidst skal vi nævne, at man i de generelle bemærkninger påny omtaler etablering af en kirkehøjskole, som vi tidligere har fremsat fra Siumut. Det drejer sig her om et center, hvor alle Kirkens medarbejdere, det være sig kateketer, organister og andre der virker for menigheden, kan dygtiggøre sig yderligere. Efter som vi fra Siumut fortsat støtter denne ide, skal vi bede landsstyremedlemmet for Kirke om at fortsætte sine undersøgelser af et sådant projekt.

 


I en tid med præstemangel er menighedsarbejdet blevet styrket gennem ekstraordinære uddannelser af præster. Fra Siumut ønsker vi, at Landsstyret forsætter deres arbejde med henblik på forbedring af kateketernes uddannelse og deres øvrige vilkår.

 

Jacob Sivertsen, Atassut

 

Vi har ganske korte bemærkninger til forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om Kirken.  Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning, det har landsstyremedlemmet redegjort for i punkt 35, synes ellers kun at være en omrokering.

 

Vi  i Atassut har dog bemærket, at der er tilføjet til § 34 af med følgende ordlyd: ”Landsstyret kan fastsætte bestemmelser om kirkelige uddannelser og kurser, herunder om kursusgodtgørelse” Vi kan fra Atassut se, at der ved tilføjelse af § 34 A er oprettelse af kirkelig højskole med i planerne. Atassut ser med stor fortrøstning og tilfredshed og støtter planen, idet præsteuddannelser, organistkurser , kateketuddannelse og kurser som menighedsrepræsentanternes efteruddannelse. Der foregår et præsteseminarium, som må planlægges til at blive overført Kirkelig højskole.

 

Med disse korte bemærkninger støtter Atassut fuldt ud ændringen af forordningen.

 

Malinnguaq M. Mølgaard, Inuit Ataqatigiit

 

Jeg har også kun ganske korte bemærkninger. Da det har relation til det forrige skal jeg henvise vore bemærkninger dertil, og Inuit Ataqatigiit støtter forslaget og vil så gentage vores spørgsmål omkring oprettelse af kirkelig højskole, hvor vi glæder os til at høre Landsstyrets redegørelse.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet

 


Med henvisning til mine bemærkninger til det forrige punkt går jeg ind for, at forslaget til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om Kirken, .

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke

 

Som sagt er det en teknisk ændring og har relation til forrige punkt, og dermed har vi skabt en hjemmel til at kunne etablere f.eks en kirkehøjskole, og jeg bemærker, at der er god forståelse og opbakning omkring dette forslag, og jeg er glad for, at man sikrer, at forslaget bliver 2. og 3. behandlet i sin foreliggende form.

 

Andreas Andreassen, Landstingets formand

 

Således har vi været igennem 1. behandlingen af punkt 52,  forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om Kirken, og forslaget går så videre til 2. behandling i sin foreliggende form. Og vi går så over til onsdagsforespørgsel, punkt 58, det er Finn Karlsens forespørgsel. Jeg skal minde om, at forespørgeren har 4 minutter og besvarelsen 6 minutter.