Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenes punkt 36-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 5. oktober 1998

 

Dagsordenens punkt 36.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Sprognævn, Det er Landsstyremedlemmet for Kultur, der forelægger forslaget.

(1. behandling)

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Sprognævn.

 

Forslaget er udarbejdet på grundlag af en betænkning, der blev afgivet af embedsmandsgruppen vedrørende Landstingets udvalgsstruktur på Landstingets forårssamling 1995.

 

Landstinget tilsluttede sig betænkningens anbefalinger om, at kompetencen til at udpege medlemmer af udvalg, nævn og råd skal overføres til Landsstyret.

 

Som følge heraf foreslås Landstingsloven om Grønlands Sprognævn ændret, således at kompetencen til at udpege medlemmer af sprognævnet overføres fra Landstinget til Landsstyret.

 

Idet der i øvrigt henvises til forslaget med tilhørende bemærkninger, overlades forslaget hermed til Landstingets velvillige behandling.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 


Kristine Raahauge, Siumut.

 

Til Landsstyrets forslag om landstingslov om ændring af landstingslov om Grønlands Sprognævn skal vi knytte følgende bemærkninger fra Siumut.

 

Fra Siumut finder vi det på sin plads, at ændringsforslaget pointerer Landstingets placering som den lovgivende myndighed. I den gældende landstingslov om iboende formål, nemlig at Grønlands Sprognævn har til opgave, at indsamle, registrere og godkende nye grønlandske ord, former og vendinger, herunder forkortelser, samt nævnets opgave til at samarbejde med institutioner der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandsk navnestoft er uændrede i ændringsforslaget. Dermed har vi fra Landstinget stillet klare krav til sprognævnet gennem det forelagte forslag.

 

Med henvisning til vores foranførte bemærkninger støtter vi fra Siumut ændringsforslaget således at udpegningen af medlemmer til Sprognævnet overføres fra Landstinget til Landsstyret.

 

Otto Steenholdt, Atassut.

 

Som det blev nævnt ved fremlæggelsen har forslaget været fremlagt for Landstinget i 1995 og blev da godkendt under behandlingen.

 

Som det fremgår under generelle bemærkninger principielt bør Landstinget så vidt muligt alene beskæftige sig med parlamentarisk arbejde, således at det som Grønlands øverste lovgivende organ fortrinsvis bør udføre lovgivningsarbejde og afholde sig for at deltage i direkte beslutningsproces der hører under denne udøvende magt.

 

Som vi sagde ved indledningen er lovforslaget blevet debatteret og godkendt af Landstinget og således tilslutter vi os forslaget om ændring af landstingslov om Grønlands Sprognævn med den i § 2 ændringen hvor det er Landsstyret der udpeger medlemmer fremover samt datoen hvor loven træder i kraft.


Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Eftersom dette ændringsforslag iøvrigt ikke medfører nogle ændringer i de opgaver som Sprognævnet skal varetage og at der derfor udelukkende er tale om, at overføre kompetencen til at udpege medlemmer af Nævnet til Landsstyret med virkning fra årsskiftet skal  Inuit Ataqatigiit blot meddele, at vi agter at tilslutte os forslagets intentioner.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Da Landstinget under sin forårssamling 1995 allerede har vedtaget tjenetemandsarbejdsgruppens betænkning om Landstingets forskellige udvalg og under hensyn til arbejdsgruppens henstilling om, at Landstinget i princippet kun bør beskæftige sig med lovgivningsarbejde vil jeg støtte ændringsforslaget i princippet uden yderligere bemærkninger.

 

Konrad Steenholdt, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Kirke der kommer med en besvarelse.

 

Tak. Jeg forstår at samtlige ordførere er enige i det fremlagte forslag, således at loven tilrettes sådan som foreslået, og jeg kan udfra den store enighed forstå, at det ikke er nødvendigt at det behøver at overgår til udvalgsbehandling før 2. behandlingen.

 

Jeg siger tak til samtlige ordførere for deres støtte for det fremlagte.