Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 16-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 24. September 1997

 

Dagsordenens punkt 16

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

(Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger).

 

1. Behandling.

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Landsstyret skal hermed fremlægge forslag til ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

 

For at fremme opsparingen til etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder at kunne indtræde som aktionær eller anpartshaver i erhvervsvirksomheder, foreslås det, at landskassen yder et rentetilskud på 4. pct. til disse opsparingsformål.

 

Baggrunden for forslaget er et ønske om at lette generationsskiftet i erhvervslivet. Forslaget løser naturligvis ikke generationsskifteproblemerne, og skal derfor alene ses som et tiltag for at skabe bedre rammer for løsninger af disse problemer.

 

Jeg kan oplyse Landstinget om, at jeg har nedsat en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd og repræsentanter fra erhvervslivet til at belyse problemerne og komme med løsningsforslag hertil.


For specielt at fremme opsparingen til etableringen af selvstændig virksomhed m.m. og opsparingen til boligformål foreslås det tillige, at rentetilskudsperioden hæves fra 5 til 10 år.

 

For generelt at gøre skattebegunstiget opsparing mere attraktiv, foreslås det endvidere, at den årlige maksimumgrænse, for hvor meget man må indsætte på skattebegunstigede opsparingsordninger, hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing til Landstingets behandling, og efter behandling i Skatteudvalget, overgang til 2. behandling.

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut.

 

Fra Siumut støtter vi Landsstyrets forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing, da denne er en lov som blev vedtaget af Landstinget i foråret 1989 på baggrund af et forslag fremsat af Siumuts Landstingsmedlem Mikael Petersen ved Landstingets efterårssamling 1988.

 

lovforslaget harmonerer god med Siumuts målsætninger, at man vil give borgerne mulighed for medinvesteringer i samfundet af denne vej.

 

Vi går ligeledes ind for forslaget om, at Landskassen yder et rentetilskud på 4 %, at perioden forlænges fra 5 til 10 år, samt at loftet for skattebegunstiget opsparing hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

 

Fra Siumut er vi ikke i tvivl om at lettelserne vedrørende skattebegunstigede opsparing blandt andet vil få følgende positive virkninger:

 


Det bliver mere attraktiv for enhver borger at foretage opsparing. Der er ikke tvivl om, at muligheden for medvirken til etablering om selvstændig erhvervsvirksomheder medvirker til en endnu hurtigere reduktion af arbejdsløsheden. Man vil komme gradvis bort fra at bo i de offentlige lejeboliger, idet stadig flere borgere vil blive animeret til at spare op til anskaffelse af egen bolig.

 

Selvom vi kan nævne endnu flere positive effekter som følge af forslaget f.eks. udskiftning af forældede fiskefartøjer skal vi fra Siumut blot give vores fulde støtte til forslaget, som vil medføre lettelser for de kommende generationer og de unge.

 

Tilslut skal vi indstille at forslaget overgives til behandling i Skatteudvalget forinden 2. behandlingen.

 

 

Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut.

 

Indledningsvis skal vi fra Atassut give udtryk for, at den af Landsstyremedlemmet for Økonomi fremsatte forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing, er i tråd med Atassut=s politik, hvorfor vi fuldt ud støtter ændringsforslaget.

 

Det er Atassut=s formål, at man skal give opbakning til private initiativer om at etablere sig erhvervsmæssigt, for derved at fremme lysten til at kunne skabe sig et erhverv og viljen til selvbestemmelse. Det er netop disse forhold som gør sig gældende, når Atassut ønsker en begunstigelse i indtægter eller i renter. Det er det bedste redskab til også at bekæmpe arbejdsløsheden.

 

Det er en del af Atassut=s formål, at man indfører en opsparingsordning for unge, ved at de unge får en mulighed for at kanalisere en del af deres indtægter f.eks. til en boligopsparing.


Derfor arbejder Atassut for etablering af en permanent virkende kreditforening, således at boligbyggere og andre som ønsker et lån til renovering af privatejede huse får muligheder for optagelse af lån med billigere renter end bankerne.

 

Derfor går Atassut ind for den af Landsstyremedlemmet fremsatte ændringsforslag om, specielt at fremme opsparingen til etablering af selvstændig virksomhed og opsparing til boligformål foreslåede periode forlænges fra 5 til en 10 års periode.

 

Endvidere har vi i Atassut noteret os, at for generelt at gøre skattebegunstiget opsparing mere attraktivt, at hæve den skattebegunstigede opsparingsordning fra 50.000 kr til 100.000 kr.

 

Med disse bemærkninger går Atassut fuldt ud indfor den af Landsstyremedlemmet for Økonomi og Bolig fremsatte forslag.

 

Og går ligeledes indfor at den bliver behandlet i Skatteudvalget før den overgår til sin 2. behandling.

 

 

Manasse Berthelsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit.

 

Landsstyrets forslag om rentetilskud på 4 % til etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder at kunne indtræde som aktionær eller anpartshaver i erhvervsvirksomheder, og om Hjemmestyrets forlængelse af rentetilskudsperioden fra 5 år til 10 år samt hævelse af grænsen på skattebegunstigede opsparinger fra 50.000 kr. til 100.000 kr. er vi glade for, hvis det vil gavne de hjemmehørende i deres forsøg på overtagelse af erhvervsvirksomheder. Spørgsmålet er bare så, hvem der er i stand til at opspare 100.000. kr.

 

Vi vil gerne pege på følgende vedr. forslaget:

 


Som vi ved er pengeinstitutionerne her i landet fusioneret for at bedre at kunne konkurrere med de udenlandske banker. Vi har i Inuit Ataqatigiit  bemærket, at bankernes service overfor kunderne er blevet forringet, dels med hensyn til udlån. Inuit Ataqatigiit  vil ikke gå udenom at påpege og kræve, at man finder grundlag for indblanding fra Forbrugerrådet vedrørende prisniveau i bankernes service.

 

Vi ved også i Inuit Ataqatigiit, at der er mange som låner penge i Danmark, da det er billigere og på grund af at det er lettere at etablere lån.

 

Derfor håber vi, at den hjælp fra de offentlige der ydes til bankerne her i landet, vil fremme udlånet og dermed også gøre det lettere for at etablere banklån.

 

Vi foreslår at det bliver behandlet i Skatteudvalget inden det går til 2. behandlingen.

 

Inden vi går til den næste taler skal jeg byde Landstingsmedlem Naimanngitsoq Petersen her til velkommen.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat.

 

Akulliit Partiiat har og stadigvæk ikke mindst idag søgt at gøre opmærksom på nødvendigheden af, at økonomien i samfundet i helhed forbedres. For ikke at nøjes med at rokere indenfor hovedkontoen, har vi hele tiden stræbt efter økonomisk vækst, og vi er glade for, at der i tidens løb har været eksempler på gennemførte forslag i den positive retning. Ganske vist flere år efter forslagenes fremsættelse.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing vil fremme opsparing til etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed af en eller anden art, der betyder nye arbejdspladser og dermed nye indtægter.


Derfor støtter jeg, at Landskassen yder rentetilskud på 4 % til disse opsparingsformål.

 

Derfor støtter jeg tanken om at gøre skattebegunstiget opsparing mere attraktivt ved at hæve den årlige maximumsgrænse fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

 

Med disse få ord indstiller jeg forslaget til behandling i Skatteudvalget inden 2. behandlingen.

 

 

Anthon Frederiksen , Kandidatforbundet.

 

Jeg er fra Kandidatforbundet helt enig i, at Landskassen for at fremme viljen til opsparing fremover yder et rentetilskud til opsparing til egen virksomhed, opsparing til aktier eller anparter i en virksomhed eller til boligformål.

 

Dette tiltag stemmer overens med vores tidligere drøftelser, dels om forbedring af det private erhvervslivs vilkår, skabelse af nye arbejdspladser, samt afhjælpning af og løsningen af boligmanglen.

 

Derfor mener jeg fra Kandidatforbundet at nærværende ændringsforslag af loven er et positivt skridt og fortsat bør udvikles, da det her drejer sig om etablering af egen virksomhed eller egen bolig, en god intention, men hvad med resten ?

 

Hvis man nu tænker sig de kommende år og giver et eksempel. En ung og initiativ fisker eller en stabil beskæftigede ung påbegynder opsparing til egen bolig efter lovens rammer, og i opsparingsperioden er den unge skattebegunstiget. Det er flot.

 

Men da den unge har opsparet egen tilskud til boligen har han pludselig ingen rentebillige lånemuligheder, og hvad så ?

 


Den unges eneste mulighed er Grønlandsbanken, og hvis den uge skal låne midlerne i denne bank kender vi alle rentebetingelserne. Derfor bør vi have mulighed for at kunne pege på andre muligheder eller skaber andre muligheder, såfremt at initiativerne ikke skal risikere, at løbe ud i sandet.

 

Nærværende lovforslags gode muligheder bør have en lige så god udgangsmulighed.

 

Med disse bemærkninger vil jeg støtte henstillingen om at forslaget inden 2. behandlingen går til drøftelse i Skatteudvalget.

 

 

Daniel Skifte, Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger.

 

Først vil jeg gerne sige tak for den opbakning fra samtlige partier. Landsstyret foreslår at mulighederne skal være åbne for alle både unge og ældre og det er glædeligt, at forslaget bliver bakket op af samtlige partier.

 

Siumut og Atassut=s ordførere vil jeg ikke knytte nogle bemærkninger, her vil jeg kommentere Inuit Ataqatigiit=s bemærkninger kort.

 

Der blev ligesom udtrykt tvivl om hjemmehørende kan blive forbigået af denne ordning, og der blev også spurgt om, hvem der tjener op til 100.000 kr. om året her i landet.

 

Hvis vi skal gå ud fra forholdene idag, så er det sådan at man kan opspare 50.000 kr. skattebegunstiget i forbindelse med bygning af bolig og det har været gældende indtil videre. Men for at forhøje loftet så foreslår jeg at loftet forhøjes fra 50.000 kr til 100.000 kr.

 


Det skal også understreges at der ikke er tvivl om, at denne åbning for mulighederne, er en åbning for mulighederne for de hjemmehørende, for det er en betingelse at man skal bo her i Grønland og at det ikke kan lade sig gøre såfremt man har fået tilskud til Landskassen, så kan man ikke tage det med sig til udlandet.

 

Og uanset om man ikke har opsparet op til 100.000 kr., så har man sat max. loft på 100.000 kr. og hvis de sparer mere vil mulighederne for tilskud blive større.

 

Og jeg skal også sige det samme til Kandidatforbundet, hvor de fremdrog nogle eksempler på bedre muligheder. Der må understrege, at det er for at forbedre mulighederne, at vi har igangsat dette arbejde, og Landsstyret vil arbejde videre ud fra denne indstilling, og jeg mener at det er glædeligt, at dette forslag fik opbakning fra alle partier, og det vil så blive en realitet, loven kommer til at gælde 1. januar 1998 efter 3. behandlingen.

 

Og endnu engang tak for den positive opbakning fra alle partierne.

 

 

Mødeleder:  

 

Således er 1. behandlingen af punkt 16 færdig, og forslaget vil blive behandlet i Skatteudvalget inden det går over til 2. behandlingen.