Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 02

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 22. September 1997 kl. 17.58

 

Dagsordenens punkt 2.

Redegørelse for dagsordenen.

(Formandskabet)

 

 

Mødeleder: Anders Andreassen, Landstingets Formand.

 

Formandsskabet har på en række møder fra udgangen af august til Landstingssamlingens åbning, taget stilling til de forslag, der er indkommet fra Landstingets medlemmer og har registreret forslag og andre sager modtaget fra Landsstyret. Efter forretningsordenen kan forslag indleveres løbende under samlingen til behandling i Landstinget og forslag kan blive tilbagekaldt.

Den omdelte henvisningsliste bliver derfor revideret og på ny omdelt under samlingen, med passende mellemrum.

 

Formandsskabet vil overfor Landstinget gøre opmærksom på, når en revideret udgave af henvisningslisten foreligger og er omdelt.

 

Henvisningslisten rummer forslag fra medlemmerne, modtaget i Bureauet til og med den 12. september og en fortegnelse over anmeldte forslag og andre sager fra Landsstyret pr. den 19. august. Fortegnelsen fra Landsstyret rummer 35 forslag, eller andre sager Landstingets Bureau havde den 12. september 1997, modtaget 53 forslag fra Landstingets medlemmer.

 

Den omdelte henvisningsliste viser, hvorledes Formandsskabet indstiller til Tinget, at medlemsforslagene behandles.

 


Medlemsforslagene har været sendt til høring i de respektive direktorater. Jeg henviser i øvrigt venligst til de enkelte punkter i fortegnelsen. For så vidt angår mødeplanen, bliver fredag mødefri i Landstinget.

 

Af hensyn til Landsstyreformandens og min mulighed for at deltage ved Folketingets åbning den 7. oktober 1997, vil der ikke være møder i Salen den 6. og 7. oktober, men derimod onsdag, torsdag og fredag i den uge, altså også fredag den 10. oktober. Alle møder i Salen starter kl. 13.00.

 

For så vidt angår udvalgsmøder, er der udarbejdet mødeplan, som naturligvis løbende revideres. Udvalgsmødeplaner omdeles til medlemmerne på samme måde, som under forårssamlingen i år.

Til slut skal jeg nævne, at der efter Forretningsordenen er mulighed for at fremkomme med torsdagsforespørgsler. Disse bedes afleveret til Landstingets Bureau, forkontoret hos Landstingsformanden og Bureauets direktør senest fredag kl. 12.00 til besvarelse den følgende torsdag.

 

Dette er punkt 2 på dagsordenen, genoptages løbende under samlingen.

 

Med disse bemærkninger, skal jeg indstille, at forslaget til dagsordenen, det vil sige henvisningslisten, vedtages i den foreliggende form.

 

 

Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut:

 

Siumut tager Formandsskabets redegørelse for dagsordenen til efterretning.

 

 

Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut:

 

Efter nøje gennemgang, tager Atassut redegørelsen for dagsordenen til efterretning.


Atassut har ved flere lejligheder beklaget de mange skriftlige besvarelser af Landstingsmedlemmernes forslag.

 

 

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Inuit Ataqatigiit har bemærket, at Landstingsmedlemmers forslag i forbindelse med Landstingets efterårssamling er placeret under forskellige punkter, det skal vi være tilfredse med. Ligeledes har vi fra Inuit Ataqatigiit med tilfredshed bemærket, at Landstingets Formandskab i et tæt samarbejde har tilrettelagt efterårssamlingen. Dette er udtryk for, at Formandsskabet har haft et godt samarbejde. Derudover skal vi erindre, at flere medlemsforslag fra Landstingsmedlemmer, som er henvist til skriftlig besvarelse, endnu ikke er besvaret fra Landsstyremedlemmerne. Dette kan Inuit Ataqatigiit ikke blive med at acceptere og vil kræve, at besvarelserne gives, inden Landstingssamlingens start. Dette er meget vigtigt for medlemmerne og derfor anser vi det for rigtigt, at dagsordenens punkt 2 genoptages løbende under samlingen.

 

Vi er i det store og hele tilfredse med behandlingen af Inuit Ataqatigiit’s medlemsforslag. Derudover bemærkes, at vort forslag om undersøgelse af muligheder for, at Grønland bliver økonomisk selvstændig, optages til forårssamlingen 1998, da vi bemærker, at dette forslag anses som vigtig og derfor skal behandles med omhu, accepterer vi dette. Dette punkt er meget vigtigt og kan ikke udelukkende opnås politisk. Derfor er det vigtigt, at befolkningen deltager og derfor ser vi fra Inuit Ataqatigiit frem til en spændende debat til foråret.

 

Men jeg skal understrege, at vores forslag, som ikke omfatter afskaffelse af ensprissystemet, hvorfor vi skal opfordre til, at man nærlæser forslagets ordlyd.

 

Med disse bemærkninger, godkender vi dagsordens forslaget fra Landstingets Formandskab.

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:


Akulliit Partiiat er enig i, at man løbende vurderer dagsordenen under denne samling, selvom vi sætter spørgsmålstegn ved, at der er mødefri om fredagen og at man bruger torsdagen til forespørgsler.

 

Endvidere med hensyn til mødefri 6. og 7. oktober, mener vi, det er på sin plads.

Og med disse korte bemærkninger, går jeg ind for redegørelsen for dagsordenen.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Da betænkningen til revision af forretningsorden sidste år i oktober måned blev forelagt for Landstinget og blev drøftet blev der dels indstillet, at der i Landstinget kun bliver 3 ugentlige mødedage af hensyn til at  landstingssagerne bliver grundigt og indgående behandlet i tinget, og uden at tingets behandling bliver overilet, og at andre 2 dage bliver brugt til udvalgsmøder efter Formandskabets nærmere bestemmelse.

 

Og endvidere er netop disse argumenter grundlagt for, at tingets møder bliver forlænget til at vare 10 uger. Derfor har jeg fra Kandidatforbundet svært ved at acceptere den herværende forelagte mødeplan med 4 ugentlige mødedage, der blot vil videreføre anstrengelserne for at kunne følge med samt et stort arbejdspres, og dette harmonerer dårligt ikke mindst med udvalgets mål og intentioner.

 

Derfor ønsker jeg at mødeplanen bliver ændret til 3 ugentlige mødedage eller at torsdag kun bliver brugt til forespørgsler. Ud over disse bør vi jo have tid til at grundigt at kunne arbejde med vores opgaver, og den meget læsning af sagen og også som bekendt bliver forespørgslerne behandlet efter transmissionen i KNR er slut.

 


Blandt dagsordenspunkterne fremsendt af Landsstyret savner jeg sagen for ikrafttræden for Grønland af Sømandslovgivningen, da Landsstyret i de foregående møder har lovet, at sagen vil blive forelagt på et senere tidspunkt.

 

I den forbindelse vil jeg henvise til mit forslag i sagen på et tidligere tidspunkt.

 

Med disse korte bemærkninger skal jeg give udtryk for mit ønske om ændring af antallet af mødedage.

 

 

Anders Andreassen , Landstingets Formand.

 

Jeg bemærker at de fleste partier går ind for Redegørelsen for dagsordenen, og de bemærkninger der er kommet fra Kandidatforbundet, dem skal vi selvfølgelig undersøge nærmere, og vi er parat til at snakke om dem i Formandsskabet, og som før nævnt vil vi løbende vende tilbage til dagsorden her, således at vi på et senere tidspunkt kan finde en udvej.

 

Og tak for det gode samarbejde.

 

Og dermed er det åbne møde slut for i dag.