Grønlands Landsting

Op ] Næste ]

Dagsordenspunkt 01

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Fredag den 19. September 1997 kl. 11.10

 

Dagsordenens punkt 1.

Mødets åbning.

(Landstingets ældste medlem, Otto Steenholdt)

 

 

Mødeleder:                      Otto Steenholdt, Landstingets ældste medlem.

 

 

Mødeleder:  Det ordinære efterårsmøde i Landstinget meddeler jeg hermed for åbent.

 

Efter vores forretningsorden §1 stk.1 tilkommer det mig at åbne dette møde som indledning til Landstingets efterårssamling 1997.

 

Jeg byder alle ærede medlemmer hjertelig velkommen, desværre er vores kollega Naimanngitsoq Petersen fra Qaanaaq ikke nået frem det på grund af vejrliget i Avanersuaq; men han kommer om ikke så lang tid.

 

Efter den ændring af Landstingslov om Landsting og Landsstyre, vi vedtog i maj 1997 vælges på hver efterårssamling en formand for Landstinget og et formandskab for tinget. Formandskabet har modtaget et brev af 17. september 1997, hvori Landsstyreformand Lars Emil Johansen bl.a. meddeler, at han ønsker at trække sig tilbage som Landsstyreformand og ønsker at udtræde som medlem af Landstinget.

 

Det tilkommer Landstinget at tage stilling hertil, og vi skal tage en beslutning herom. Inden jeg går videre i dagsordenen vil jeg give ordet til Landsstyreformand Lars Emil Johansen som har ønsket at tale kort til tinget.


 

Lars Emil Johansen, Landsstyreformand.

 

Kære Landstingsmedlemmer, ærede Landstingsmedlemmer og samfundsborgere. Det er den sidste dag, hvis og såfremt I går ind for mit ønske, hvad jeg  regner med, og går ind for mit ønske og det vil så være den sidste arbejdsdag for mig i dag.

 

Begrundelsen for  mit ønske om at trække mig tilbage er, at jeg har fået et nyt arbejde, men der er også andre ting der ligger til grund, d.v.s. jeg rent personligt vil tage en ny udvikling.

 

For 26 år siden startede jeg mit politiske liv. For at øge de unges indflydelse på samfundet. Dengang var jeg meget ung og ved min fratræden håber jeg også, at de unge vil få større mulighed for at komme ind i politik.

 

Det er meget bevægende at skulle sige farvel til kollegaer gennem mange år, og jeg tænker også på mine forældre og min byfæller som har dannet grundlag for mit liv og jeg tænker også på alle de kollegaer, jeg har haft, og de kollegaer jeg har i dag, dem har jeg selvfølgelig også i tankerne, og selvfølgelig også partiet og mine partifæller.

 

Jeg vil gerne udtrykke en hjertelig tak til jeg alle sammen fordi I har givet mig et arbejde igennem lang tid har kunne beskæftige mig med.

 

Vi har haft mange forskellige debatter. Jeg har måske også behandlet nogle forkert, dem beder jeg om tilgivelse, og de der har behandlet mig forkert, vil jeg også gerne tilgive.

 

Og jeg vil citerer et af versene fra Augo Lynges digt, Augo Lynge som også har været politiker, og som har haft stor indflydelse på mit liv som politiker.

 


Det næst sidste vers i et af Augo Lynges digte til Jer alle sammen, Landstingsmedlemmerne og samfundet til mine venner og de nærmeste og familie, da jeg stopper mit politiske arbejde her.

 

Og jeg citerer Augo: A ...............

 

 

Mange tak for alting.

 

Mødeleder. Og jeg vil på Landstingets vegne sige Lars Emil tak for hans smukke ord, og herefter skal jeg anmode Landstinget om at godkende Landsstyreformandens afskedsansøgning og ansøgningen om at udtræde af Landstinget.

 

Ønsker nogen at udtale sig imod disse to ønsker ?

Det er ikke tilfældet.

 

Derfor vil jeg på Landstingets vegne meddele, at Landstinget imødekommer disse to ansøgninger.

 

Herefter konstaterer jeg, at Landstinget i henhold til forretningsordenens § 16 stk. 1 har imødekommet begæringen. Efter Landstingsloven og forretningsorden indtræder herefter Hr. Lars Emil Johansens 1. Suppleant, Hr. Paaviaaraq Heilmann som medlem af Landstinget. Vi kender allesammen Hr. Paaviaaraq Heilmann som hidtil har været  Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

 

Formandskabet har modtaget indstiling fra udvalget til Valgs Prøvelse, hvorefter Paaviaaraq Heilmann er valgbar til Landstinget.

 


Jeg konstaterer, at der ikke er nogen der ønsker ordet med indvendinger mod Paaviaaraq Heilmanns indtræden i tinget, og jeg skal så meddele at hr. Paaviaaraq Heilmann indtræder som medlem af Landstinget fra i dag. Velkommen.

 

Endvidere har Landstingsmedlem Kristine Raahauge meddelt, at hun er udpeget til at repræsentere Landstinget under første del af FN’s Generalforsamling i New York i tiden fra og med i dag og til og med den 20. oktober 1997.

 

Som suppleant i denne periode er indkaldt Fru Cecilie Vahl fra Narsaq. Udvalget til Valgs Prøvelse har indstillet til Formandskabet at Fru Cecilie Vahl anses for valgbar og denne indstilling fremsætter jeg nu overfor Landstinget. Og da jeg ligeledes konstaterer at der ikke er nogen der har bedt om ordet med indsigelse, skal jeg meddele, at indstillingen godkendes af Landstinget, d.v.s. at Fru Cecilie Vahl er godkendt som suppleant her i Landstinget, hvorfor jeg skal anmode Dem om at indtage Deres plads her i salen, og ønske velkommen og god arbejdslyst.

 

Fredag den 19. September 1997

 

Dagsordenens punkt 1a

Valg af formand for Landstinget.

 

Mødeleder: Otto Steenholdt, ældste medlem.

 

 

Herefter skal der efter Landstingslov om Landsting og Landsstyre foretages valg af Landstingsformand og 4 næstformænd.

 

Landstinget skal først vælge en ny Landstingsformand. En kandidat er valgt såfremt en kandidat opnår absolut flertal.

 

Jeg skal herefter spørge om der er fremsat nogle forslag til kandidater til Landstingets formand ?

 

 

Fru Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut.

Jeg skal på Siumuts partiets vegne vil jeg foreslå at Landstingsmedlem hr. Anders Andreas­sen som kandidat.

 

Mødeleder:

Hvis der flere kandidater udover denne kandidat, anmoder jeg om, at man fremsætter de andre forslag fra talerstolen.

 

 

Hr. Sivert Heilmann, ordfører for Atassut:

Siumuts og Atassuts forslag er Hr. Anders Andreassen fra Siumut og at vi støtter hans kandidatur.

 

 

Hr. Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 Først vil jeg gerne sige tak for velkomst og et ønske om god arbejdslyst. Vi lover at arbejde efter dette ønske.

 

Det er bekendt at Landsstyrekoalitionen har satses på gensidig tillid siden deres samarbejde gik i gang i 1995. Vi ved i forbindelse med den nye Landstingsformands valg på forårssam­lingen, så har disse ord vaklet, og at man skal adskille Parlamentet og Landsstyret, og at det er på tide at man gør det til en realitet. Så vi synes,  at man ikke skal handle med Lands­styreformandsposten i forbindelse med Landsstyrekoalitionen, men vi kan mærke at det ikke bliver fulgt.

 

I forbindelse med samlingen her har vi prøvet endnu engang, at fremsætte forskellige muligheder for eller forskellige forslag. Inuit Ataqatigiit vil opfordre overfor Landstinget at man adskiller parlamentet og Landsstyret, men Inuit Ataqatigiit er parat til at følge flertallet afgørelse. Inuit Ataqatigiit lægger vægt på, at Landstingsformanden bør have hele Landstin­get bag sig, hvorfor vi støtter Anders Andreassens kandidatur, det meddeler jeg hermed.


 

Hr. Bjarne Kreutzmann, ordfører for AKULLIIT PARTIIAT..

Som det er bekendt hos de større partier, så har Akulliit Partiiat rettet henvendelse før forhandlingerne var bragt på plads, hvor vi anmodede om, at det er vigtigt med størst muligt opbakning fra samfundet.

 

Og det er jo en af Akulliit Partiiats formål at man har den bredest mulige baggrund i Landsstyret, hvorfor vi har anmodet at Inuit Ataqatigiit får formandsposten i Landstinget, således at Landsstyret kan få den størst mulige og bredest mulige opbakning. Men som bekendt blev vores forslag ikke fulgt, og jeg skal i dag meddele at vi går ind for valg at Anders Andreassen som Landstingsformand.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet..

Fra Kandidatforbundet respekterer jeg flertallets indstilling, hvorfor jeg går indfor den foreslået kandidat til Landstingsformandsposten.

 

 

Mødeleder.

Nu kan vi hører at der sker det bedst mulige for kandidaten. Ud fra de bemærkninger der er kommet kan det konstateres at hr. Anders Andreassen bliver foreslået som Landstingsfor­mand. Landstinget skal jo som bekendt vælge sin formand, og der er kun en kandidat, hvorfor jeg skal

bede de medlemmer, der går ind for hr. Anders Andreassen som formand rejse sig..

30.

 

Tak. Jeg har ikke talt så derfor skal jeg spørge, hvem stemmer imod valg af Anders Andreassen som formand ?

Der er ingen.

 

Og sidst skal jeg spørge, hvem har undladt at stemme ?

Der er ingen der har undladt at stemme, hvorfor jeg hermed meddele at hr. Anders Andreassen har opnået absolut flertal, og nu er blevet valgt som Landstingsformand. Tillykke.

 

 

Fredag den 19. September 1997.

 

Dagsordenens punkt 1b.

Valg af næstformænd for Landstinget.

 

Mødeleder: Otto Steenholdt, ældste medlem.

 

Og derefter skal vi også vælge de 4 næstformænd, og jeg skal derfor anmode partierne om at fremkomme med deres forslag.

 

 

Fru Laannguaq Lynge, ordfører for Siumut: 

Fra Siumut har vi valgt Hans Enoksen som medlem af Formandsskabet.

 

 

Sivert K. Heilmann, ordfører for Atassut:

Tak. Jeg skal prøve at lave fejl nu. Fra Atassut foreslår vi Finn Karlsen og Otto Steenholdt.

 

 

Hr. Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Vi foreslår Lars Sørensen som medlem i Formandsskabet fra Inuit Ataqatigiit.

 

 

Mødeleder:

Jeg skal spørge om der er flere forslag. Det er ikke tilfældet. Som i har hørt bliver der foreslået fra Siumut Hans Enoksen, fra Atassut Finn Karlsen og Otto Steenholdt og Lars Sørensen fra Inuit Ataqatigiit.

 


Og i henhold til reglerne skal vi også stemme om de der er blevet foreslået her i Landstinget. Jeg skal anmode de medlemmer der stemmer for de foreslåede om at rejse sig,

30.

 

Jeg skal ligeledes spørge hvem der stemmer imod det foreslåede.

Der er ingen.

 

Og sidst de, der har undladt at stemme bedes rejse sig.

 Der er ingen der har undladt at stemme.

 

Og herved er disse medlemmer godkendt som Formandsskabet medlemmer.

 

Og jeg skal også meddele at mit meget korte formandskab nu er slut. Det var rart at have så lydige medlemmer, og jeg skal anmode den nye Landstingsformand om at indtage sin plads heroppe.

 

Velkommen og god arbejdslyst.

 

 

Anders Andreassen, Landstingets formand.

Kære Landstingsmedlemmer, ærede Landstingsmedlemmer. Tak for den store tillid I har vist mig.

 

Det er fristende at bruge mange ord herfra, men et enkelt ord som indeholder så meget håber jeg I vil tage imod, og det er taknemmelighed.

 

Jeg glæder mig til vores samarbejde og jeg glæder mig ligeledes til at samarbejde med medarbejderne her i Hjemmestyret.


Og jeg vil også kort nævne, at når man ser tilbage i sin politiske karriere, så jeg ved ikke om det er en tilfældighed, men I husker nok også at man ligesom har valgt Landstingsformanden geografisk. Der har været en fra Sydgrønland, Vestgrønland, Nordgrønland og nu fra Vestgrønland.

 

Efter min opfattelse så har vi skabt et Grønland og skal gå videre. Jeg siger det, fordi man sommetider ligesom føler at man forskelsbehandler Østgrønland, men idag er en meget vigtig dag, hvor det blev bekræftet, at Grønland er en politisk enhed, og et land og derfor er jeg, min familie og mine byfæller meget glade.

 

Vi er allesammen parate til at samarbejde, og jeg skal give udtryk for et ønske om, at vi arbejder som valgte Landspolitikere, og ikke uden for egne interesser. Vi skal arbejde for vores vælgere, hvorfor vi er gået i gang med at samarbejde.

 

Jeg siger hjertelig tak til jer allesammen.

 

Med disse korte bemærkninger skal vi meddele at vi går over til næste punkt.