Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer


Forårssamling 2023


Alle
Andet
§33, Beslutningsforslag
§28, Lovforslag
§36, Forespørgselsdebatter

Ujaruk / Søg, fritekst: 

Imm./punkt: 


Punktnummer / Behandlingsdato Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00. ( Jvf. § 37 stk. 7.)

Imm./pkt.: 37-5x

Partilederrunde. Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.

Imm./pkt.: 1

Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2

Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut



Imm./pkt.: 6

Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2023.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Tillægsbevillingslov for 2022.
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Imm./pkt.: 10

Fremsendes senest d. 10/5
Politisk Økonomisk beretning 2023.
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Imm./pkt.: 11

2. beh. EM23
Fremsendes senest d. 12/5
Forslag om godkendelse af Landskassens regnskab for 2022.
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Imm./pkt.: 27

1. beh. 10/11-2022
Henvist til Familie og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ældrekommission med deltagelse fra relevante parter på området. På baggrund af ældrekommissionens anbefalinger skal Naalakkersuisut til EM2024 fremlægge et forslag til ældrelov.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 29

1. beh. 16/11-2022
Henvist til Anlægsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for beskyttelse mod radon i bygninger og boliger i Grønland. Undersøgelsen skal omfatte flere muligheder for både offentligt og privatejede bygninger og boliger. Undersøgelsen skal tilvejebringe anbefalinger som fremlægges senest under efterårssamlingen 2023.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 30

1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Henvist til Familie og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for hvorledes man kan optimere en tidlig diagnosering af børn med ADHD og autisme.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2022: Vestnordisk Råd opfordrer samarbejdsministrene i Island, Grønland og Færø-erne til at fremme den årlige redegørelse fra samarbejdsministrene om lande-nes opfølgning af Vestnordisk Råds rekommandationer ved at samarbejdsmi-nistrene på skift er tovholder for en fælles skriftlig redegørelse til Vestnordisk Råd.
Delegationsformand Kim Kielsen

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2/2022: Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at de vestnordiske ministre som har ungdommens anlig-gender på sit område mødes i 2023 for at udveksle erfaringer og sammenligne undersøgelser og data om ungdommens aktuelle situation i de respektive lande i forhold til trivsel, helbred, fritidsinteresser, sociale medier og andre relevante emner, med det for øje at identificere fælles udfordringer og drøfte sammen-hørende tiltag angående dem.
Delegationsformand Kim Kielsen

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2022: Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Grønland og Færøerne til at gennemføre en udredning og sammenligning af de vestnordiske landes strate-gier og ordninger for naturbaseret turisme, herunder adgangen til og beskyttel-sen af naturen i tilknytning til den voksende turisme i landene, med det formål at landene kan identificere en sammenhørende bedste praksis på området.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 34

1. beh. 9/11-2022
Henvist til Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afdække behovet for og udarbejde en redegørelse om etablering af en landbrugsuddannelse i Narsaq med fokus på selvforsyning- landbrug og madproduktion. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 4/2022: Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at de vestnordiske ligestillingsministre afholder møde i 2023. At de vestnordiske ligestillingsministre udveksler erfaringer i forhold til Nordisk samarbejdsprogram for ligestilling 2019-2022, som de nordiske lige-stillingsministre den 6. september 2021 har besluttet at forlænge til 31. de-cember 2024 med tillæg om Lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden. At de vestnordiske ligestillingsministre identifice-rer vestnordiske problemstillinger i forhold til ligestilling og drøfter sammen-hørende tiltag angående dem. At de vestnordiske ligestillingsministre henviser i sit samarbejde til FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene.
Delegationsformand Kim Kielsen

Imm./pkt.: 36

1. beh. 8/11-2022
Henvist til Lovudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN’s konvention mod korruption, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en vedtagelse af dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styr-kelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig for-slag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber (Gennemførelse for Grøn-land af visse ændringsforordninger til forordning (EU) nr. 575/2013 om til-synsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber) og tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om finansiel virksomhed og anordning om ikrafttræ-den for Grønland af forskellige love om ændring af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og om ophævelse af lov om finan-siel stabilitet
Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling

Imm./pkt.: 42

Fremsendes senest d. 13/4
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 43

Fremsendes senest d. 12/4
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om boligsikring i leje-boliger
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 44

Fremsendes senest d. 13/4
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud, Inatsisartutlov om alderspension, Inatsisartutlov om førtidspension, Inatsisartutlov om elevstøtte og Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddan-nelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) og Udkast til Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (National Enhed for Særlig Kriminalitets kompetence for Grønland mv.) og udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Forslag til: Inatsisartutlov om mineralaktiviteter
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 51

Fremsendes senest d. 12/4
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om boligfinansiering
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 52

Fremsendes senest d. 12/4
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om byggeri, ændring af Inatsisartutlov om adresser og ændring af landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation (Energibesparende foranstaltninger i bestående byggeri samt bemyndigelse til Naalakkersuisut til at etablere et landsdækkende Bygnings- og Boligregister BBR)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd, ændring af Inatsisartutlov om Handicaptalsmand, ændring af Inatsisartutlov om Ældretalsmand, ændring af Inatsisartutlov om magtanven-delse inden for det sociale område og ændring af Inatsisartutlov om Grøn-lands Råd for Menneskerettigheder
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Forslag til Inatsisartutforslag om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af børneloven og udkast til anord-ning om ikrafttræden for Grønland af lov om børns forsørgelse mv
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Forslag til: Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed

Imm./pkt.: 56

Fremsendes senest d. 18/4
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig: For-slag til Anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om æn-dring af udlændingeloven og af forskellige love om ændring af lov om Dan-marks tiltrædelse af Schengenkonventionen
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 57

Omdeles den 14/4
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands indgåelse af overenskomst af 14. juni 2022 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Naalakkersuisut på den ene side og Canadas regering på den anden side om maritim afgrænsning og landeafgrænsning i området mellem Grønland og Canada
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at godkende kommissorium for Udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder af hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN’s krav til afkolonialisering
Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
Formanden for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 60

Fremsendes senest d. 31/3
Forslag til lnatsisartutsbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at meddele den danske regering, at Grønlands territoriale forbehold for Parisaftalen skal ophæves og meddeles De Forenede Nationers Klimakonvention, UNFCCC
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskraft-tilgangen i Grønland, lovforslaget skal fastsætte krav til, at tilflyttere sikres bedre muligheder for at lære om grønlandsk kultur, sprog og værdier. Inatsisartutloven skal senest fremlægges til Inatsisartut under EM2024. Naalakkersuisut skal i det lovforberedende arbejde, ligeledes rette henvendel-se til Rigsmyndighederne om, at der samtidigt sker en ikraftsættelse af en in-tegrationslov for Grønland.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at foreslå at der oprettes en hovedkonto på Finansloven med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til borgere, herunder fiskere, fangere og fåreholdere, som i udøvelsen af deres erhverv er akut ramt af katastrofelignende forhold, relateret til de globale klimaforandringer. Naalakkersuisut pålægges samtidig, efter inddragelse af de berørte organisationer, at foreslå fastsat procedurer for denne nødhjælpsordning, enten i en tekstanmærkning til hovedkontoen eller i et selvstændigt lovforslag.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, hvorved det skal fremgå af § 8 at forældre, værger og familie selvstændigt skal have ret til hjælp. Inatsisartutlovforslaget skal senest afleveres til FM2024.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 64

Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20, 23. november 2015 om alderspension. Ændringen skal afskaffe beregning af pension efter partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette en forebyggelseskonsulent-uddannelse under Peqqissaanermik Ilinniarfik, som skal understøtte kommunernes lokale målsætninger ift. forebyggelsesområdet.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at af-dække vilkårene og efterfølgende lave en handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter, for løsningerne for de fødende og dem der skal rejse hjemmefra, samt deres familier. Handlingsplanen skal være klar inden EM2024 start.
Inatsisartut medlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et kommissorium som danner grundlaget for en flerårig evidensbaseret alko-holpolitik hvor borgere, fagpersoner/ eksperter, erhvervslivet, kommunerne og partierne i Inatsisartut inddrages i udarbejdelsen af en fælles strategi for at bekæmpe alkoholmisbrug. Strategien skal rumme økonomiske og administrati-ve beregninger på gennemførelsen og omdeles til FM2025.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 68

Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at de på ny udarbejder handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention 2023-2030.
Medlem af Inatsisartut Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 69

Punkterne 68 og 69 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, i et samar-bejde med kommunerne, at yde en ekstraordinær og særlig indsats over for børn og unge, der er registreret som særligt udsatte samt at igangsætte be-handlingen af de sager vedrørende børn og unge som ikke er blevet behandlet.
Medlem af Inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om fordele og ulemper ved legalisering af cannabis. Redegørel-sen skal endvidere indeholde, hvordan en mulig legalisering og salg af canna-bis kan gennemføres. Redegørelsen præsenteres for Inatsisartut senest til EM 2024.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 77

1. beh. 9/11-2022
Henvist til Finans og Skatteudvalget
Forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer og tilhørende bekendtgørelse således, at det bliver muligt for private at indføre øl, vin og spiritus.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 78

1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Henvist til Familie og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i psykiatrien og fra det somatiske børneafsnit med henblik på at komme med anbefalinger til og beregninger på, hvordan pleje- og behandlingsforløbet for børn- og unge kan optimeres således, at der maksimalt må gå 1 måned fra en henvisning til opstart af forløb enten i somatisk eller psykiatrisk regi for alle ikke-akutte børneforløb. Arbejdsgruppen skal desuden afdække behovet for tilførsel af økonomiske og faglige ressourcer. Arbejdsgruppen skal være færdige med sine anbefalinger og beregninger inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 79

Forslag til forespørgselsdebat om problemer med smugling af hash, dødsfald ved smuglingsforsøg, ulovligt salg og besiddelse af hash, og penge der strøm-mer ud af Grønland, kan bekæmpes ved offentlig styret legalisering.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 81

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre den måde koncessioner er tildelt for turismeerhvervet, og om denne tildeling foregår hensigtsmæssigt for branchen i Grønland.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 82

1. beh. 8/11-2022
Henvist til Familie og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at tilbyde ufrivilligt barnløse IVF- og ICSI-behandling i Danmark, hvor alle udgifter til rejse, ophold, undersøgelser og behandling afholdes af Sundhedsvæsenet. Dette med henblik på at hjælpe ufrivilligt barnløse med at få børn til gavn og glæde for familierne og for samfundet.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 83

1. beh. 17/11-2022
Henvist til Familie og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut hurtigst muligt at tage kontakt til Rigsmyndighederne med henblik på at udarbejde et efteruddannelsesprojekt, hvor medarbejdere fra det psykiatriske område og medarbejdere fra kriminalforsorgen kompetenceudvikles med henblik på at øge resocialisering for retspsykiatriske borgere. Kompetenceudviklingen skal iværksættes så hurtigt som muligt.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 84

1. beh. 8/11-2022
Henvist til Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge fordele og ulemper ved at etablere partnerskabsaftaler mellem sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner i Grønland og Danmark. Partnerskabsaftalerne skal sikre adgang til en lokalt forankret onlinebaseret efteruddannelses- og kursusaktivitet. Dette skal udmønte sig i, at samfundets behov for flere medarbejdere lokalt rundt i landet med specialkompetencer i social- og sundhedssektoren bliver imødekommet. Arbejdsgruppen skal være færdig med sit arbejde til EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 85

Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at undgå problemer med invasive dyrearter og beskytte vores egne oprindelige dyrearter i landet.
Inatsisartut medlem, Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 87

1. beh. 9/11-2022
Henvist til Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en analyse, der skal danne grundlag for at træffe beslutning om at etablere en Uddannelsesinstitution i Ilulissat med fokus på uddannelser inden for turismeområdet. Uddannelsesinstitutionen skal som minimum indeholde uddannelserne til Serviceøkonom, Arktisk Turistguide og Adventure Guide. Analysen skal omdeles til Inatsisartut inden EM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 89

1. beh. 13/10-2022
Punkterne 30, 78 og 89 skal 1. behandles i sammenhæng

Henvist til Familie og Sundhedsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan blive bedre til at identificere og herefter hjælpe børn med ADHD, ADD, autisme og/eller angst. Ekspertgruppen skal komme med sine anbefalinger inden 1. juni 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 92

1. beh. 18/10-2022
Henvist til Lovudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister, inspireret af den norske ordning for sametingets valgmanntall (Grønlandsk folkeregister og valgregister).
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 94

1. beh. 8/11-2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en undersøgelse af håndteringen af affald i Uummannaq og Upernavik og de tilhørende bygder i området, som skal omdeles til Inatsisartut senest EM2023. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger over andre måder at håndtere affald som er langtidssikrede, og som kan bruges til el og varme. Herudover skal undersøgelsen redegøre for de økonomiske konsekvenser af anbefalingerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 97

1. beh. 10/11-2022
Henvist til Erhvervs og Råstofudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at redegøre for, hvordan import af fødevarer beregnet til allergikere kan gøres enklere, herunder hvilke eventuelle lovgivningsmæssige tiltag der måtte nødvendige for at kunne importere sådanne produkter fra lande der er mere prismæssigt konkurrencedygtige end Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut senest til EM2023.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 100

Forslag til forespørgselsdebat om at påbegynde arbejdet med at udvikle om-sorgen herunder omfanget af omsorgen af de handicappede.
Medlem af Inatsisartut Hans Peter Poulsen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en handlingsplan vedrørende reformering af administrationen som er tilpasset Grønland. Handlingsplanen skal forelægges senest FM2024.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indarbejde en procedure, der sikrer tilstrækkelig indhentning af kontaktoplysninger i forbindelse med ansattes fratræden, således at udbetaling af feriepenge kan ske i henhold til ferieloven.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede en dialog med kommunerne om, hvorledes det bedst kan sikres, at personer, der søger sygdomsbetinget jobsøgningsydelse, ikke står uden midler til at dække deres udgifter i perioden frem til en afgørelse foreligger.
Medlemmet for Inatsisartunut Doris J. Jensen, Si-umut

Imm./pkt.: 106

Punkterne 106 og 160 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan udvikle sælskinds produktion, samt hvilke handlemåder og hvad kan man gøre for at sælskindsindhandling i fremtiden kan være høj i hele landet.
Medlem af Inatsisartut Lars Pousen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre den fornødne hjemmel til at Selvstyret kan afholde alle anlægsudgifterne ved anlæggelsen af en grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq såfremt at kommunen afholder driften af grusvejen.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at opfordre rigsmyndighederne til at anerkende grønlændere i Danmark som et mindretal jf. Rammekonventionen for Nationale mindretal (FCNM) og Den Europæiske pagt om Regionale sprog eller mindretalssprog (Sprogpagten).
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 117

2. beh. EM23
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at evaluere virkningerne af den obligatoriske pensionsopsparing og ordningens hensigtsmæssighed. Evalueringen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 118

1. beh. 5/10-2022
Henvist til Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed.
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Imm./pkt.: 120

Punkterne 64 og 120 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer, med det formål at tildeling af alderspension ikke længere skal reguleres på baggrund af en partners indkomst.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at flere personer med psykiske sygdomme og lidelser gennemfører igangsatte uddannelser. Dette skal bl.a. gøres ved at personerne gives videre mulighed for fravær og for at gennemføre uddannelsesforløbet over længere end normeret tid.
Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at undersøge mulighed for at oprette en landsdækkende demenskoordinator. Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges til Inatsisartut forårssamling, FM2024.
Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for, at forbedre borgernes muligheder i bygder og yderdistrikter til at optage lån til at opføre medbyggerhuse, samt genåbne muligheden for at optage lån til selvbyggerhuse. Arbejdet skal være færdiggjort til FM 2024.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at evaluere hvorvidt Inatsisartutlov nr. 20 af 27. november 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder, er formålstjenstligt når man ikke har statslige forpligtelser.
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 142

Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med en prioriteret liste over hvilke områder, der med fordel kan hjemtages fra staten. Redegørelsen skal som minimum indeholde de økonomiske konsekvenser ved en hjemtagelse af hvert enkelt område samt en realistisk tidsplan for hjemtagelse af områderne. Redegørelsen skal være klar og omdelt til Inatsisartut inden EM2024.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demo-kraatit

Imm./pkt.: 143

Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på, at disse finansierer og i tæt samarbejde med Selvstyret udarbejder en redegørelse, der præcist beskriver, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne drive de områder, der i dag drives af Staten. Redegørelsen skal indeholde en kompetenceudviklingsplan, der skal klargøre, hvordan vi i Grønland kan tilegne os de fornødne kompetencer til selv at varetage de enkelte områder.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 144

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan Naalakkersuisut og Inatsisartut forholder sig til aktiv dødshjælp med udgangspunkt i rapporten: ”Belysning af hvordan vi som samfund ønsker at forholde os til aktiv dødshjælp og en analyse af udviklingsmulighederne inden for den palliative indsats”.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte et to-årigt pilotprojekt i Narsaq og Kullorsuaq med familiecoaching. Pilotprojekterne skal efterfølgende evalueres med henblik på at foretage en vurdering af, hvorvidt de skal udbredes til hele landet.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 146

Punkterne 142, 143 og 146 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at påbegynde forhandlinger om en revision af Selvstyreloven særligt i forhold til de økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport, hvori der fremsættes forslag til, hvordan det offentlige skal kompensere forældre, der ikke kan få tildelt pasning efter endt barsels- og forældreorlov. Som en del af rapporten skal det fremgå, hvilke økonomiske konsekvenser for det offentlige, der vil være ved forslaget. Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger senest den 1. januar 2024.
Demokraatits Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 149

Forslag til Forespørgselsdebat om, hvad vi kan gøre for, at det bliver mere enkelt og attraktivt at opstarte og drive privat virksomhed.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 159

1. beh. 17/11-2022
Henvist til Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at etablere en ny fangstregion i Arfersiorfik-området, hvor der gives mulighed for vinterfangst af rensdyr ved brug af hundeslæde. Perioden for vinterfangsten skal være i overensstemmelse med de gældende bestemmelser herom i de nærtliggende fangstregioner.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 160

Punkterne 106 og 160 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at undgå at mange hele sæler bliver smidt ud i havet efter at skindet er flået.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at pålægge Naalakkersuisut inden EM2024 fremsætter et lovforslag om sikkerhedsafgift for de krydstogtsskibs-passagerer der kommer i land. Sikkerhedsafgiftens formål er at de mange turister der ankommer med krydstogtsskibe og kommer i land skal registreres på samme måde som dem der ankommer med fly, samt at det vil gavne Grønlands økonomi.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 162

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi i højere grad kan anvende sten som byggemateriale i vores land og mindske den store import af træ
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 163

2. beh. EM23
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut inden udgang af 2023 skal rette henvendelse til staten om at skærpe foranstaltninger mod smugling og salg af hårde euforiserende stoffer.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 164

Forslag til forespørgselsdebat om man skal betragte løsrivelse fra Danmark for at være mere værd end menneskets liv.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 166

Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at overkomme traumer fra kolonitiden? Hvad forventer vi, at Danmark gør?
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 167

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi opfatter demokrati samt folkestyre i Grønland.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 168

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan flere kunstnere kan gøres mere selvstændige uden at være afhængige af de offentlige støttemidler.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 170

1. beh. 22/3-2022
Henvist til Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget
Forslag til: Inatsisartutlov om fangst og jagt.
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst

Imm./pkt.: 173

Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til børnefattigdom, problemets omfang og løsninger herpå
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit