Fredag den 2. Maj 1997 kl. 18.25

 

Dagsordenens punkt 59.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

(Landsstyreformanden)

 

2. Behandling.

 

 

Mødeleder: Ruth Heilmann, fungerende Landstingsformand..

 

Mødet er genåbnet. Og vi skal behandle Punkt.59: Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

 

Det er 2. behandling. I forbindelse med 2. behandlingen af lovforslaget, så vil Formandskabet anmode om, at man ikke gentager de ubehagelige beskyldninger mod visse personer, og det vil jeg også anmode om, at man efterlever det, senere.

 

Og vi skal have fremsat betænkningen, og det er Otto Steenholdt, Atassut.

 

 

Otto Steenholdt, formand for Landstingets Lovudvalg:

 

Jeg skal meddele til Landstinget, at Lovudvalget har haft møde om de fremsatte ændringsfor­slag, og den betænkning vi fremsætter her er følgende:

 

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Landstinget og Landsstyre.

 

Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af  følgende medlemmer:

 

Det er:                              

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit

Anders Nilsson og Otto Steenholdt, Atassut

Jonathan Motzfeldt og Niels Máták fra Siumut.

 

Landstingets Lovudvalg har efter Landstingets 1. behandling gennemgået lovforslaget med bemærkninger samt de to ændringsforslag.

 


Et enigt udvalg skal herefter vedrørende forslagets ' 1 indstille, at lovteksten ændres til:

 

AForslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret.

 

Forslaget lyder således:

 

I landstingslov nr. 11 af 20. oktober om Landstinget og Landsstyret, som senest ændret ved landstingslov nr. 13 af 31. oktober 1996 affattes ' 2 således:

 

A ' 2. Landstinget vælger blandt sine medlemmer en landstingsformand og 4 næstformænd på den konstituerende samling efter nyvalg, jvf. ' 1 stk. 2, og ellers hvert år ved åbningen af den ordinære efterårssamling. En kandidat er valgt som landstingsformand, såfremt kandidaten opnår mere end halvdelen af stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer d.v.s. absolut flertal. Opnår ingen kandidat absolut flertal foretages ny afstemning. Giver denne afstemning ikke absolut flertal til en kandidat, foretages ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke absolut flertal til en kandidat, foretages en tredje afstemning mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer ved anden afstemning. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

 

Stk. 2. Landstinget vælger endvidere under ét efter forholdstalsvalgmetoden en første, anden, tredje og fjerde næstformand som i forening med formanden udgør landstingets formandskab. Ved valget af næstformænd anses formanden at besætte det første af de mandater, som tilfalder den valggruppe, hvortil formanden hører.

 

Stk. 3. Landstinget kan dog med et flertal, som udgør over halvdelen af tingets medlemmer, vedtage, at landstingsformanden eller en af næstformændene skal fritages for resten af perioden frem til næste valg efter stk. 1. Såfremt landstinget fritager landstingsformanden, skal landstingets formandskab som helhed træde tilbage. Nyvalg sker på den i stk. 1 g 2, foreskrevne måde.

 

Og endelig

 

Stk. 4. Nyvalg af landstingets formandskab skal endvidere ske, hvis formanden skriftligt fremsætter begæring om at ville fratræde som formand for Landstinget eller vedkommende afgår ved døden. A

 

Vedrørende lovforslagets ' 2 skal et flertal indstille, at loven træder i kraft den 2. maj 1997.

 


Et mindretal i udvalget, d.v.s. IA=s repræsentant, fastholder det af IA fremsatte forslag og indstiller, at ændringen af Landstingsloven først træder i kraft efter nyvalg, idet IA mener, at det på grund af den aktuelle politiske situation findes mest hensigtsmæssigt at udskyde ikraftsættelsen til efter nyvalg.

 

Et enigt udvalg indstiller at det af IA under debatten fremførte forslag om undersøgelse henvises til optagelse på dagsordenen som selvstændigt punkt til drøftelse på et andet tidspunkt.

 

Med disse indstillinger overlades forslaget til landstinget videre behandling og overgang til 3. behandling i den således nu foreliggende form.

 

Som sagt er medlemmerne Otto Steenholdt som formand, Anders Nilsson fra Atassut, Jonathan Motzfeldt og Niels Máták begge fra Siumut og så Johan Lund Olsen Inuit Ataqatigiit.

 

 

Jonathan Motzfeldt, Siumut.

 

Det har været vigtigt for Siumut, at dette arbejde her i Landstinget eller i at det er enigt Landsting der vedtager dette ændringsforslag, således er Siumut glad for at man mødes på udformningen af ' 2, men jeg må beklagelse meddele, at IA ikke gik indfor flertallets henstilling, at dette lovforslag træder i kraft pr. 2. maj.

 

M.h.t. IA´s forslag om, at om undersøgelse mener vi, at den må henvisning til behandling under et andet dagsordenspunkt, og det må så Dagsordensudvalget, det må så blive behandlet i Dagsordensudvalget.

 

Med disse bemærkninger meddeler vi, at vi går indfor den nuværende udformning af forslaget.

 

 

Siverth K. Heilmann, Atassut.

 

Den forelagte betænkning støtter vi fra Atassuts side fuldt ud, og derfor går vi også indfor, at det forslag som IA har fremsat om, at det fremførte forslag om undersøgelse henvises til optagelse på dagsorden på et senere tidspunkt.

 

Hvorfor vi her fuldt ud støtter nærværende betænkning, og vil stemme for, og dermed kan gå videre til 3. behandlingen.

 

 

Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit.


Jeg skal starte med, at sige at vi er glade for at man stort set er gået indfor vores forslag, og hvad angår vores forslag om, at der foretages en undersøgelse på et senere tidspunkt, hvorfor vi kan stille os tilfredse med denne løsning.

 

Men Inuit Ataqatigiit mener, at man ikke bør bruge en flertalsafgørelse som en slags lovløshed her i salen. Og mødelederen har været inde på, at den hidtige Landstingsformands ansøgning om at trække sig tilbage er blevet godkendt af Landstinget, og Inuit Ataqatigiit har påpeget, at vi ikke har haft lovhjemmel til at vedtage denne ansøgning, og det er derfor vi mener, at det ligesom, at vi ikke har haft lovhjemmel til at gennemføre det.

 

Men desværre har vi måtte konstatere, at man ønsker, at vedtage loven hurtigst muligt, selvom Inuit Ataqatigiit mener, at den skal behandles ligesom andre lovforslag, men vi stiller os tilfredse med løsningen idet vi acceptere en flertalsbeslutning, selv om det ikke blot pynter på Grønlands renommés udadtil.

 

Men som Landstingsmedlemmer så vil vi overfor de enkelte Landstingsmedlemmer opfordre til, at vi i forbindelse med forårssamlingen, så må vi hurtigst muligt her  i sommermånederne spørge vælgerne, om hvorvidt ... og vores anmodning snarest muligt bliver behandlet, idet det også kan danne grundlag for at også få en melding fra befolkningen om hvordan og hvorledes vi gør fremover.

 

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat.

 

Vi går ind for betænkningen, Akulliit Partiiat vil stemme for at forslaget går videre til 3. behandlingen i sin foreliggende form.

 

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

 

Vedrørende til Forslaget til Landstinglov om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret da vil jeg blot henvise til mine bemærkninger under 1. behandlingen, og så skal jeg understrege igen, at jeg er imod ændringen, og jeg har allerede kommet med mine bemærkninger under 1. behandlingen, hvorfor jeg ikke skal gentage dem.

 

 

Mødeleder:

 


Vi skal stemme om betænkningen. Først skal vi stemme om mindretalsudtalelsen nemlig at et mindretal i udvalget foreslår, at dem der går indfor, at den konstituerende samling efter nyvalg, sker efter den ordinære efterårssamling. Og det er 7 medlemmer der går indfor mindretalsudta­lelsen.

 

Og hvem er imod mindretalsindstillingen.

22.

 

Hvem har ikke stemt ? 

 

Det bliver 23 for - du har ikke talt mig med.

 

Og dermed er Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om Landstinget og Landsstyret vedtaget. Og den går videre til 3. behandlingen.

 

Og dem der går ind for at den går videre til 3. behandlingen i sin nuværende form om at rejse sig.

 

Og det er 30.